Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre vindecări
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 02/04/2011
    12345678910 0/10 X

 

                               Despre vindecare

 

                Inţelepţii aduc vindecare şi cei usurateci fac rana.

Proverbe 12:18

Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –

                                Unele mijloace de vindecare

Proverbe 20:30

Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană.

Când îţi apără cineva pricina înseamnă că iţi leagă o rană sufletească–

Ieremia 30:13

Niciunul nu-ţi apără pricina ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare!

                                       Cine dă vindecarea ?

 

Ieremia 33:6

„Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.

Când este vindecare se vindecă dar când nu este degeaba se intrebuinţează multe leacuri

Ieremia 46:11

Suie-te în Galaad şi adu leac alinător, fecioară, fiica Egiptului! Degeaba întrebuinţezi atâtea leacuri, căci nu este vindecare pentru tine!

                        Isus Hristos Fiul Lui Dumnezeu Medicul

                        care vindecă orce boală şi orice neputinţă
Luca 9:11

Noroadele au priceput lucrul acesta şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.

Matei 14:14

Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.

Matei 19:2

După El au mers multe gloate; şi acolo a vindecat pe cei bolnavi.


Matei 21:14

Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat.

Luca 5:15

Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.


Luca 6:17

S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui şi o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.

 

Luca 22:51

Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat.

 


Marcu 1:34

El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.

 

Isaia 61:1

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

Nu contează varsta când Dumnezeu vrea să vindece

Luca 13:32

„Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia: „Iată că scot dracii şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi.

 


Faptele apostolilor 4:22

Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.

 

                      Oamenii lui Dumnezeu pot fi folositi pentru a vindeca orice

2 Împăraţi 2:21

Apoi s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat sare în el şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.”

Cei necredincioşi

Cei care lucrează cu vicleşug ,cei cu inima impietrită,cei care işi inchid ochii cei care nu au urechile indreptate spre Cuvantul Lui Dumnezeu cei care nu vor să inţeleagă cu inima nu se pot vindeca .

 

 

 

Osea 7:1

Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleşug. Înăuntru vine hoţul, şi ceata de tâlhari jefuieşte afară.

 Matei 13:15

Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”

 

 

Ieremia 51:9

Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l, şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri şi se înalţă până la nori. –

 

Ioan 12:40

„Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”


Faptele apostolilor 28:27

Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”

Marcu 6

1 Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
2 Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
3 Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?” Şi găseau o pricină de poticnire în El.
4 Dar Isus le-a zis:
„Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”
5 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.
6 Şi Se mira de necredinţa lor.

 

                   Vindecari prin rugăciune

 

Psalmi 30:2

Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

 

Ieremia 17:14

Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!

Iacov 5:16

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Faptele apostolilor 4:30

şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”

 

     Vindecări prin diferite medicamente

2 Împăraţi 20:7

Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.

Matei 14:36

Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat

                                  Eliberări

Luca 7:21

Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.


Luca 8:36

Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci.


Luca 9:42

Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat şi l-a dat înapoi tatălui său.

Luca 6:18

Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.

 

                            Vindecări in ziua sabatului

Luca 14

1 Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntaşii fariseilor, ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape.
2 Şi înaintea Lui era un om bolnav de dropică.
3 Isus a luat cuvântul şi a zis învăţătorilor Legii şi fariseilor:
„Oare este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?”
4 Ei tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat şi i-a dat drumul.
5 Pe urmă le-a zis:
„Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?”
6 Şi n-au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe.

 

           Ce trebuie să faci când Dumnezeu te-a vindecat

Luca 17:15

Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.


16 S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
17 Isus a luat cuvântul şi a zis:
„Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?
18
Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19 Apoi i-a zis:
„Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

                              Împotriviri la vindecări

Luca 13:14

Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi, dar, în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu în ziua Sabatului!”

 

Ioan 5:10

Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.”

Faptele apostolilor 4:9

Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

               Punerea mâinilor pentru vindecare

Faptele apostolilor 28:8

Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat.

                                   Sfat

1 Petru 2:24

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

 

Evrei 12:13

croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.

 

Ce trebuie sa faca cei ce au responsabilitaţi peste biserica

                 Ce ar trebui să facă şi nu fac unii păstori

Ezechiel 34:4

Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!

 

          Cât costă serviciul medical oferit de Dumnezeu

Matei 10:8

Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

Luca 10:9

vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”

Luca 9:6

Ei au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 992
  • Export PDF: 17
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni