Cunoaşterea Lui Dumnezeu
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 23/11/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi
Referințe

 

 

Ca să-l cunosti pe Dumnezeu că se îndură de cineva

mai pui şi semne cu a pus robul lui Avraam.

Geneza 24:14

Fă ca fata căreia îi voi zice: „Pleacă-ţi vadra, te rog,

ca să beau" şi care va răspunde:

„Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale"

să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău,

Isaac! Şi prin aceasta voi cunoaşte că Te-ai îndurat

de stăpânul meu."

Uneori Îl cunoşti pe Dumnezeu prin faptul că El

te izbăveşte de muncile cele grele şi îţi dă odihnă


Exodul 6:7

Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru,

şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru,

vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.

Altfel de cunoaştere este când Dumnezeu

îşi întinde mănaîmpotriva celor care se împotrivesc

Voii Sale

Unii îl vor cunoaşte prin lucrurile negative care vin

asupra lor iar alţii prin lucrurile pozitive

ce vin asupra lor

Exodul 7:5

Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul,

când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului

şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel."

Apocalipsa 2:23

Voi lovi cu moartea pe copiii ei.

Şi toate bisericile vor cunoaşte că

„Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii şi inima";

şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

Exodul 7:17

Acum, aşa vorbeşte Domnul: „Iată cum vei cunoaşte

că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului

cu toiagul din mâna mea; şi ele se vor preface în sânge.

Altii îl vor cunoaşte pe Dumnezeu prin istorisire a

lucrurilor care le-a făcut El

Exodul 10:2

şi ca să istoriseşti fiului tău şi fiului fiului tău cum

M-am purtat cu egiptenii şi ce semne am făcut

în mijlocul lor. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul."

Alţii îl vor cunoaste prin tinerea Sabatului.

Exodul 31:13

„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:

„Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele,

căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri

un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul,

care vă sfinţesc.

Alţii îl vor cunoaste prin descoperiri direct

de la Dumnezeu prin arătarea căii Sale

Exodul 33:13

Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta,

arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte

şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te

că neamul aceasta este poporul Tău!"

Alţii îl vor cunoaste prin pedeapsă care vine asupra

casei lor

Numeri 16:28

Moise a zis: „Iată cum veţi cunoaşte că Domnul

m-a trimis să fac toate aceste lucruri şi că nu lucrez

din capul meu.

Deuteronomul 18:21

Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte

cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?"

Iosua 3:10

Iosua a zis: „Prin aceasta veţi cunoaşte că

Dumnezeul cel Viu este în mijlocul vostru şi că va

izgoni dinaintea voastră pe canaaniţi, pe hetiţi, pe

heviţi, pe fereziţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi şi pe iebusiţi:

1 Împăraţi 8:38

dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel,

va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte

mustrarea cugetului lui şi va întinde mâinile

spre casa aceasta –

Cum cunosc popoarele pământului pe Dumnezeu _?

Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi,

cum a fost cu părinţii noştri;

să nu ne părăsească şi să nu ne lase,

ci să ne plece inimile spre El,

ca să umblăm în toate căile Lui

şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui,

pe care le-a poruncit părinţilor noştri!
Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea

Domnului, să fie zi şi noapte înaintea

Domnului Dumnezeului nostru şi să facă în tot

timpul dreptate robului Său şi poporului Său, Israel,

1 Împăraţi 8:60

pentru ca toate popoarele pământului să poată

cunoaşte că Domnul este Dumnezeu şi că nu

este alt Dumnezeu afară de El!

1 Cronici 28:9

Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul

tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet

binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile

şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile.

Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine;

dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie

2 Cronici 6:29

dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel,

va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte

rana şi durerea şi va întinde mâinile spre Casa aceasta

Psalmi 19:12

Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?

Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!

Cum îl vom cunoaşte pe Dumnezeu că ne iubeşte

Psalmi 41:11

Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti,

dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu.

Psalmi 91:14

Cum îl vom cunoaşte că îl iubim pe Dumnezeu

 

„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul –

de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti,

căci cunoaşte Numele Meu.

Cum cunoaştem omul care cunoaşte ştiinţa?

Proverbe 17:27

Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa,

şi cine are duhul potolit este un om priceput.

Cum cunoaştem prostia nebunului?

Eclesiastul 5:3

Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor,

prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor.

Ieremia 4:22

„Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte;

sunt nişte copii fără minte şi lipsiţi de pricepere;

sunt meşteri să facă răul, dar nu ştiu să facă binele."

Cum să ne lăudăm cu Domnul că îl cunoaştem ?

Ieremia 9:24

Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere

şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul

care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ!

Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.

Ce înseamnă al cunoaşte pe Dumnezeu?

Ieremia 22:16

Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit.

Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? – zice Domnul.

Când Domnul iartă atunci toţi îl cunosc

Ieremia 31:34

Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe

fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!",

ci toţi Mă vor cunoaşte,

de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul;

căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi

voi mai aduce aminte de păcatul lor."

Cum poţi să faci mari isprăvi?

Daniel 11:32

Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe

Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor

face mari isprăvi.

Noul Testament

Cine ne descoperă pe Dumnezeu

şi ne face să-l cunoaştem?

Matei 11:27

„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu;

şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul,

afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin

pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea

Fiul să i-L descopere.

Luca 2:12

Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte:

veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece

şi culcat într-o iesle."

Ioan 8:19

Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?"

Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine,

nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine,

aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu."

Când îl cunoastem pe Fiul Lui Dumnezeu?
Ioan 8:28

Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului,

atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac

nimic de la Mine însumi,

ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

Ce face cunoştinţa de adevăr?

Ioan 8:32

veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi."
Ioan 10:15

aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl

şi cum cunosc Eu pe Tatăl;

şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.

Cum vor cunoaşte alţii că sântem ucenicii

Domnului Isus?
Ioan 13:35

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,

dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii."
Ioan 14:7

Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine,

aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu.

Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut."

Romani 1:19

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu

le este descoperit în ei,

căci le-a fost arătat de Dumnezeu.

1 Corinteni 13:2

Şi chiar dacă aş avea darul prorociei

şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa;

chiar dacă aş avea toată credinţa,

aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste,

nu sunt nimic.

2 Corinteni 1:13

Nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi cunoaşteţi.

Şi trag nădejde că până la sfârşit veţi cunoaşte,

2 Corinteni 5:11

Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul,

pe oameni căutăm să-i încredinţăm;

dar Dumnezeu ne cunoaşte bine,

şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine

în cugetele voastre.

Fărădelegea încurcă cunoştinţa
2 Timotei 2:19

Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită,

având pecetea aceasta:

„Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui";

şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului

să se depărteze de fărădelege!"
Evrei 8:11

Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul

sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!",

căci toţi Mă vor cunoaşte,

de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.

1 Ioan 2:21

V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul,

ci pentru că îl cunoaşteţi

şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.
1 Ioan 3:1

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl,

să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.

Lumea nu ne cunoaşte, pentru că

nu L-a cunoscut nici pe El.
1 Ioan 3:19

Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr

şi ne vom linişti inimile înaintea Lui,

Cum cunoaştem

Duhul adevărului şi duhul rătăcirii?

1 Ioan 4:6

Noi însă suntem din Dumnezeu;

cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă;

cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă.

Prin aceasta cunoaştem

Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu

şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:7

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii;

căci dragostea este de la Dumnezeu.

Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu

şi cunoaşte pe Dumnezeu.Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2335
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 9
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni