Revenirea lui Hristos
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 10/04/2013
    12345678910 0/10 X

Revenirea lui Hristos 

–  Este biblică? Este o acceptare intelectuală sau o credinţă adevărată?

ESTE O ÎNVĂŢĂTURĂ BIBLICĂ?

1. ISUS A SPUS CĂ SE VA-NTOARCE PERSONAL

Ioan 14:3 - Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.

2. SE VA-NTOARCE PE NEAŞTEPTATE ŞI DINTR-O DATĂ

Matei 24: 32-51, 25:1-13, Marcu 13:33-37

3. ÎN GLORIE CU ÎNGERII

Matei 16:27 - Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

4. VA VENI FIZIC ŞI VIZIBIL

Fapte 1:11 - ... Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer.“

5. PETRU ÎNVAŢĂ DESPRE VENIREA LUI ISUS

Fapte 3:20,21 - ... şi să trimeată pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, pînă la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor:...

6. PAVEL ÎNVAŢĂ DESPRE VENIREA LUI ISUS

Filipeni 3:20 - Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus Hristos.

7. IACOV ÎNVAŢĂ DESPRE VENIREA LUI ISUS

Iacov 5:7, 8 - Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

8. IOAN ÎNVAŢĂ DESPRE VENIREA DOMNULUI

1 Ioan 2:28 - Şi acum, copilaşilor, rămîneţi în El, pentruca atunci cînd Se va arăta El, să avem îndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămînem de ruşine şi depărtaţi de El.

DE CE E IMPORTANTĂ ACEASTĂ ÎNVĂŢĂTURĂ?

1. E O CHEIE PENTRU ALTE ÎNVĂŢĂTURI

Multe doctrine biblice, ritualuri, promisiuni şi simboluri nu pot fi înţelese plenar decît în lumina doctrinei despre revenirea Domnului.

Cristos este profet, preot şi rege, dar nimeni nu poate înţelege poziţia Sa de rege separat de recunoaşterea adevărului venirii Sale a doua oară.

Mîntuirea este descrisă ca trecută, prezentă şi viitoare, dar nici o concepţie adecvată despre viitor nu poate fi despărţită de credinţa în revenirea Domnului

Legămîntul davidic (2 Samuel 7:12-16; Ps. 89:3, 4) rămîne inexplicabil pentru cel care respinge adevărul revenirii lui Cristos.

Profeţia cu privire la restaurarea naturii şi a lumii animale (Isaia 11:6-9; 65:25; Rom. 8:20-22) devine absurdă dacă este interpretată separat de a doua venire.

Petru afirmă că toţi sfinţii prooroci au vorbit despre vremea restaurării şi a venirii lui Cristos (Fapte 3:19-24).

Creştinul este îndemnat să fie gata pentru revenirea Lui,

să se mîngîie cu faptul revenirii Lui, botezul, Cina Domnului

să-i consoleze pe cei întristaţi de moartea celor iubiţi ai lor prin adevărul revenirii Lui,

—să suporte prigoana în lumina revenirii Lui,

—să îndemne la păstrarea încrederii deoarece venirea Lui va fi curînd,

—să fie sigur că revenirea Lui va aduce cu sine binecuvîntări şi răsplătiri pentru toţi aceia care L-au aşteptat.

2. E CEA MAI MARE NĂDEJDE A BISERICII

—Tit 2:13 - aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.

1 Ioan 3:2, 3 - Preaiubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat"

1 Corinteni 15:19 - Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii !

3. ESTE MOTIVUL UNEI VIEŢI BIBLICE

Sfinţire

2 Petru 3:11 - Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfîntă şi evlavioasă, aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu

1 Ioan 3:3 - Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Veghere şi statornicie

Matei 24:44 - Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.

—1 Tes. 5:6 -  De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.

—1 Ioan 2:28 - Şi acum, copilaşilor, rămîneţi în El, pentruca atunci cînd Se va arăta El, să avem îndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămînem de ruşine şi depărtaţi de El.

—Schimbarea vieţii

—Romani 13:11 - Şi aceasta cu atît mai mult, cu cît ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mîntuirea este mai aproape de noi decît atunci cînd am crezut.

—Avertisment pentru cei păcătoşi

—2 Tes. 1:7-10 - şi să vă dea odihnă atît vouă, cari sînteţi întristaţi, cît şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,cînd va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în toţi ceice vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

—Mîngîiere în necaz

1 Tes. 5:11 - Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

2 Tim. 2:12 - Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.

Iacov 5: 7, 8 -  Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

4. MOTIVUL UNEI SLUJIRI ADEVĂRATE

Matei 24:45-51 – Pilda robului

Luca 19:11-25 – Pilda polilor

1 Corinteni 3:12-14 - Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămîne în picioare, el va primi o răsplată.

2 Cor. 5:10 - Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut cînd trăia în trup.

Tit 2:12-14 - ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

Îmi place Scriptura? O studiez?

Caut faţa Domnului pentru a mă pregăti în fiecare zi?

Este o nădejde şi o convingere venirea lui Hristos?

Mă motivează să-mi schimb viaţa şi să trăiesc biblic?

O primesc ca un avertisment că mă va găsi nepregătit?

Este motivaţia slujirii mele?

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 6699
  • Export PDF: 11
Opțiuni