Israel – Smochinul readus la viata
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 12/03/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

ISRAEL – SMOCHINUL READUS LA VIAŢĂ

Matei 24:32, 33 - Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Marcu 13:28, 29 - Luaţi învăţătură dela smochin prin pilda lui. Cînd mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
Tot aşa, cînd veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Luca 13:6 - El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit.

1. Uscarea smochinului:

Matei 27:25 - Şi tot norodul a răspuns: „Sîngele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.“

Ioan 19:15 - .... Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decît pe Cezarul!

Fapte 2:23 - pe Omul acesta, dat în mînile voastre, după sfatul hotărît şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorît prin mîna celor fărădelege.

Luca 19:42-44 - şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi.Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strînge din toate părţile:te vor face una cu pămîntul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n-ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată.“

Matei 24:2 -  Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.

Levitic 26:32,33 - Voi pustii ţara, aşa că vrăjmaşii voştri cari o vor locui vor rămînea încremeniţi văzînd-o.Vă voi împrăştia printre neamuri, şi voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită, şi cetăţile voastre vor rămînea pustii.

Luca 21:24 - Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor. 

· În anul 70 AD Titus asediază timp de 5 luni Ierusalimul

· Locuiau 600,000 plus cei care veniseră de Paşte

· Foametea, bolile şi războiul i-a decimat

· Templul şi Ierusalimul an fost distruse.

· După 1900 de ani, cînd evreii îşi exprimă condoleanţele spun: Doliul tău este doliul nostru, pe care îl urtăm pentru Sion şi Ierusalim.

· 132 - 135 AD – Răscoala lui Bar Kochba – au murit 500,000 de evrei

· Ierusalimul arat. Zona transformată în lagăr militar

· Numele devenise – Aelina Capitolina şi împărţit în patru

· Azi e împărţit în patru: cartierul creştin, armean, evreiesc şi musulman

· Romanii au numit ţara : Philistea - Palestina

· Psalmul 83:4 - „Veniţi“, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!

· 100 de ani a durat de la lepădarea lui Mesia şi împrăştierea definitivă a evreilor 32 AD – 132 AD

· Deuteronom 28:62 - Dupăce aţi fost atît de mulţi ca stelele cerului, nu veţi mai rămînea decît un mic număr, pentrucă n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău. Holocaustul

2. Reînmugurirea smochinului:

· SEC. XIX – Napoleon dă drepturi egale iudeilor ca cetăţeni francezi!!! 1700 de ani nu au avut drepturi!!!

· Mai tîrziu şi Prusia, Anglia, Austria şi Italia

· În scurt timp au devenit doctori, ofiţeri, miniştri...etc

· Procesul lui Alfred Dreyfus – căpitan – Moarte Iudeilor!!! Avocatul Theodor Herzl, Austria, a auzit strigătele şi nu a mai putu fi liniştit

· 29 – 31 August primul Congres Sionist – Basel, Elveţia – i-a chemat să se întoarcă în ţară

· Pe atunci Turcia stăpînea Palestina

· Au început să se întoarcă cîte 1,000 – 2,000 pe an!!!

· Ezechiel 36:37, 38 - Aşa vorbeşte Domnul dumnezeu: „Iată în ce privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel, şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetăţile dărîmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme cari sînt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Şi vor şti că Eu sînt Domnul.“

· Dr. Chaim Weiymann – chimist – descoperit extragerea acetonei din cereale – substanţă folosită pentru explozive puternice

· 2 Noiembrie 1917 – Declaraţia Balfour –asigura domiciliul naţional al evreilor – Palestina!!!

· Primul comisar englez a fost de origine evreu – Sir Herbert Samuel – evreii au început să vină cu sutele de mii!!!

3. Înfrunzirea smochinului:

· Ezechiel 36:24 - Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră.

· Isaia 11:11, 12 - În acelaş timp, Domnul Îşi va întinde mîna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. El va înălţa un steag pentru neamuri, va strînge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pămîntului.

· 14 Mai 1948 – David Ben Gurion – a citit declaraţia înfiinţării statului Israel – erau 400,000 de evrei!!!

· 1948 – 1949 – Războiul de eliberare – victorie!!!

· Criza Canalului Suez – 1956 – victorie!!!

· 1967 – Războiul de 6 zile -  Au cucerit Ierusalimul, Muntele Templului şi Zidul Plîngerii!!!

· Au fost 5 războaie şi în toate au avut victorie!!!

· Rabinul Shlomo Goren: Am păşit în era mesianică!!!

· Joshua Prawer, prof. Univ. : Acest popor a trebuit să aştepte 2000 de ani, eliberarea sa, pentru a asculta cu urechile ciulite paşii lui Mesia, care se apropie!!!

· din 1948 pînă în 1951 populaţia aproape s-a dublat

· Evreii  au venit din  din lagărele naziste, Africa de Nord, Yemen, Etiopia, Ţările arabe, India, aproape 900,000 din Uniunea Sovietică, Argentina, Europa, Maroc, USA,

· 7,766,000 de evrei locuiesc acum în Israel

· 20,770 km pătraţi – 33,850 MD şi 3,5 mil 2011

· 100 de ani a durat întoarcerea lui Israel

· 1897 – primul Congres Sionist

· 1967 – războiul de 6 zile

· Matei 24:32, 33 - Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

· Israel căzut – Romani 11:11 - ...Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mîntuirea Neamurilor,...

· Israel călcat în picioare – Luca 21:24 - ...Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor...

· Israel pustiit – Matei 23:38 - Iată că vi se lasă casa pustie;...

· Israel orb – Romani 11:8 - după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, pînă în ziua de astăzi.

· Israel mîntuit – Romani 11:25, 26 - nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.

Renaşterea poporului Israel e un semn ca vremurile sfîrşitului...se apropie de sfîrşit!!!!

Eşti gata?

Nota 10, un mesaj excelent!
Adăugat în 16/04/2013 de Cristian28
Statistici
  • Vizualizări: 3308
  • Export PDF: 5
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 1
Opțiuni