666 - viza catre iad
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 12/03/2013
    12345678910 0/10 X

666 – VIZA CĂTRE IAD

1. Unde întîlnim numărul 666 în Biblie?

Apocalipsa 13:17 ,18 - şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

1Împăraţi 10:14 - Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de şase sute şase zeci şi şase de talanţi de aur,

2 Cronici 9:13 - Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de şase sute şase zeci şi şase de talanţi de aur,

Ezra 2:13 - fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şase – numărul israeliţilor întorşi în ţară

2. Unde întîlnim în Biblie oameni care au purtat semne?

Geneza 4:15 - ...Şi Domnul a hotărît un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l omoare.

Exod 12:12,13 -  În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întîii-născuţi din ţara Egiptului, dela oameni pînă la dobitoace; şi voi face judecată împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. Sîngele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi.

Ezechiel 9:4 -  Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor, cari se săvîrşesc acolo.

Ezechiel 9:6 - Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrîni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din ceice au semnul pe frunte!

Exod 13:16 -  Să-ţi fie ca un semn pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.“ – răscumpărarea întîiului născut

Deuteronom 6:8 - Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. – educarea copiilor

Ezechiel 20:20 - Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sînt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru!“

Romani 4:11 - Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, cînd era netăiat împrejur. şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sînt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;

1Corinteni 11:10 - De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpînirii ei.

1Corinteni 14:22 -  Prin urmare, limbile sînt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.

3. Ce spune Biblia despre semnul Fiarei?

Rev. 13:17 - And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. – unul s-au mai multe semne?

Apoc. 7: 3, 4 - zicînd: „Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!“Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.

Apoc. 13: 16-18 - Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

Condiţie globală – toţi vs. Nimeni

Condiţie economică

Condiţie impusă de oameni – număr de om

Apoc 14: 9-11 -  Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă,va bea şi el din vinul mîniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.

Nimeni nu poate fi mîntuit odată ce a primit semnul

Este un act conştient de acceptare a Antihristului ca Mesia.

Va fi condiţionată de închinare

Daniel 3 vs. Apocalipsa 13 – 60 by 6 by 6!!!

Apoc. 16:2 - Cel dintîi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pămînt. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei şi cari se închinau icoanei ei.

Vor gusta judecata, mînia Domnului şi pe pămînt

Apoc. 19:20 -  şi fiara a fost prinsă. şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.

Semnul va fi o amăgire, urmare a minunilor şi va cauza închinare înaintea fiarei

Semnul va fi un simbol temporar al puterii întunericului

Apoc. 20:4 - Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.

Răsplătire pentru credincioşie

4. Ce nu este acum, semnul Fiarei?

Au răstălmăcit autorii de cărţi şi filme sensul semnului?

Acts 17:29 Forasmuch then aswe are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is likeunto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

BARCODE - cumpărături

WWW. - 666

Cardurile de bancă

A national ID card,

Social Security Number

Renunţarea la cash şi adoptarea de "smart cards.“ – Homeland Security

Apple – Iphone şi Ipad conţin semnul

Walt Disney – are semnul

Papa de la Roma – Vicarius Filii Dei – 666

Tatuarea prin laser

Duminica  vs. Sabatul

An implantable microchip - ?

5. Cîteva interpretări ale textului

Nu va fi un semn real ci e vorba de o alegere a credinţei

Iniţialele Profetului Fals – HXS , (Chi, Xi, Sigma )

666 – suma valorilor literelor numelui Fiarei

Tatoo sau  microcip ce va fi scanat în momentul cumpărării sau vînzării

Semnul ce va înlocui SSI

Una din traduceri a cuvîntului semn este bani. Va fi viitorul sistem valutar al economiei globale

RFID injectabil – microcip

Un simbol al Antihristului însoţit de jurămînt de credinţă

Numarul numelui  lui Antihrist în ebraică sau greacă, el fiind evreu

Numar financiar – e vorba de comerţ

Numărul de indentificare a fiecărei persoane! Azi guvernul ne cunoaşte ca un număr!!!

Cashless System of Commerce

Oamenii în perioada Necazului vor fi obligaţi să se închine icoanei şi să primească semnul

Va fi democratic!!! –vei putea să alegi una din trei simboluri sau a patra – moartea!!!

Alegerea între Legea Domnului şi sistemul lumesc – Duminică şi Sabatul

Nero – toate s-au întîmplat deja

Dumnezeu nu a explicat – înseamnă că nu e important pentru noi – nu vom fi!!!

6. Ce putem spune la ce spune Biblia:

Deja Antihrist va fi descoperit şi va guverna

Va pretinde că e Dumnezeu, cerînd închinare sub ameninţarea cu moartea

Va controla economia obligînd la acceptarea semnului de identificare – 666!?!?!?

Acceptarea semnului va fi o altă formă de lepădarea de credinţă fără cale de scăpare

Timpul va fi scurt – Domnul îl va distruge

Martirii vor învia şi drept răsplată vor domni 1000 de ani.

Va fi un semn real şi nu este doar un simbol al învăţăturii şi acţiunii cum susţin unii

Va avea o conotaţie spirituală deoarece va simboliza acceptarea Fiarei ca Mesia

Acceptarea semnului va fi un act conştient şi voit, în sensul că nu te poţi trezi cu el fără să doreşti să-l accepţi!!! 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 5309
  • Export PDF: 8
  • Favorită: 1
Opțiuni