Învierea Domnului o chemare a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Paște
Resursa adaugata de cioanas in 09/04/2023
    12345678910 0/10 X

 

Învierea Domnului o chemare a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi
Luca 24:1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. 2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3. au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus. 4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare. 5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: "Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7. când zicea că: "Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie." 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus. 9. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. 10. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele. 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.

Învierea Domnului este un Eveniment Unic în istoria omenirii și vom privi astăzi la câteva realități ale acestui Eveniment și chemarea care-o implică aceste realități pentru fiecare din noi:


1. Învierea Domnului este parte din Planul Mântuirii pregătit de Dumnezeu din veșnicii și o chemare la mântuire pentru omul păcătos
Luca 24:5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: "Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7. când zicea că: "Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie."
Luca 24:24. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut." 25. Atunci Isus le-a zis: "O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?" 27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
a) Isus a murit în locul nostru și a înviat fiind biruitor asupra întunericului
- Prin moartea și învierea Domnului, satana a fost înfrânt și și-a pierdut dreptul asupra noastră
Gen 3:15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul
Evrei 2:14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
- Prin moartea și învierea Domnului, moartea a fost înfrântă și nu mai are nici o putere asupra noastră
1 Corinteni 15:11. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut. 12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? 13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. 14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.
Apocalipsa 1:17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: "Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, 18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
- Prin moartea și învierea Domnului, păcatul a fost înfrânt și nu mai are putere de robie asupra noastră
Romani 6:10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
Isaia 53:3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
b) Isus a murit și a înviat pentru ca noi să trăim o viață nouă sub autoritatea Lui
Romani 14:7. În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. 8. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 9. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii.
- Învierea Domnului dă la o parte necredința din viața noastră
Luca 24:10. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele. 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.
Luca 24:35. Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!" 37. Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. 38. Dar El le-a zis: "Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39. Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu." 40. (Şi, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) 41. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: "Aveţi aici ceva de mâncare?" 42. I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. 43. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor.
Luca 24:44. Apoi le-a zis: "Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi." 45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. 46. Şi le-a zis: "Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
- Învierea Domnului dă la o parte îngrijorarea din viața noastră
Marcu 16:3. Femeile ziceau una către alta: "Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?" 4. Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
- Învierea Domnului dă la o parte frica din viața noastră
Ioan 20:19. În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”

2. Învierea Domnului este o chemare la Mărturie a Bisericii lui Isus Hristos, a fiecărui mădular din Trupul Său (Biserica)
Luca 24:46. Şi le-a zis: "Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. 47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. 48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus."

a) Moartea și Învierea Domnului este o chemare personală la sfințire
2 Corinteni 5:15. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. 17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
b) Moartea și învierea Domnului este o chemare a fiecăruia la o relație personală cu El prin ascultarea de Cuvânt
Ioan 20:11. Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. 12. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, şi altul la picioare. 13."Femeie", i-au zis ei,"pentru ce plângi?" Ea le-a răspuns: "Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus." 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus. 15."Femeie", i-a zis Isus,"de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: "Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau." 16. Isus i-a zis: "Marie!" Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: "Rabuni!", adică: "Învăţătorule!" 17."Nu mă ţine", i-a zis Isus,"căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru." 18. Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.
c) Moartea și învierea Domnului este o chemare a fiecăruia la a ne lăsa la îndemâna Duhului Sfânt promis
Ioan 16:5. Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: "Unde Te duci?" 6. Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
d) Moartea și Învierea Domnului este o chemare la a fi martori ai Lui, prin puterea Duhului Sfânt, atât în Biserică cât și în afara ei
Fapte 1:8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului."
1 Corinteni 12:4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; 5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; 6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. 7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.


Privind la aceste realități biblice ale Învierii Domnului, Dumnezeu ne face câteva provocări fiecăruia din noi:
- Învierea Domnului este o biruință asupra păcatului, satanei și a morții, Dumnezeu te cheamă astăzi la mântuire, să părăsești păcatul prin credința în Evanghelie și pocăință
- Învierea Domnului este dragostea lui Dumnezeu arătată omului prin Planul Său de Mântuire, Dumnezeu te cheamă azi să accepți autoritatea Lui peste viața ta pentru ca necredința, frica și îngrijorarea să nu mai aibă putere asupra ta
- Învierea Domnului este un îndemn pentru fiecare credincios la mărturie, Dumnezeu te cheamă la o viață trăită în sfințenie, la o relație de apropiere de El, la slujire în Biserică și în afara ei, prin Duhului Sfânt, căutând plinătatea și călăuzirea Lui.

Puteți citi materialul și aici.
Simion Ioanăș

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1103
  • Export PDF: 1
Opțiuni