Alegerea unui Apostol în locul lui Iuda vânzătorul (Fapte 1:15-26)
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 30/09/2022
    12345678910 0/10 X

Alegerea unui Apostol în locul lui Iuda vânzătorul (Fapte 1:15-26) 
Choosing an Apostle instead of Judas the traitor (Acts 1:15-26)

Fapte 1:15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis: 16. „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 17. El era din numărul nostru şi era părtaş al aceleiaşi slujbe. 18. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.” 19. Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui.” – 20. În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: „Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!” şi: „Slujba lui s-o ia altul!” 21. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22. cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui. 23. Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia. 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales 25. ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui.” 26. Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Acts 1:15 In those days Peter stood up among the believers (a group numbering about a hundred and twenty) 16 and said, “Brothers and sisters, the Scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. 17 He was one of our number and shared in our ministry.” 18 (With the payment he received for his wickedness, Judas bought a field; there he fell headlong, his body burst open and all his intestines spilled out. 19 Everyone in Jerusalem heard about this, so they called that field in their language Akeldama, that is, Field of Blood.) 20 “For,” said Peter, “it is written in the Book of Psalms: ‘May his place be deserted; et there be no one to dwell in it,’ and, “‘May another take his place of leadership.’ 21 Therefore it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, 22 beginning from John’s baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection.” 23 So they nominated two men: Joseph called Barsabbas (also known as Justus) and Matthias. 24 Then they prayed, “Lord, you know everyone’s heart. Show us which of these two you have chosen 25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs.” 26 Then they cast lots, and the lot fell to Matthias; so he was added to the eleven apostles.

Introducere – Introduction
În zilele care au urmat imediat după Înălțarea Domnului ucenicii se află în Ierusalim în așteptarea promisiunii Domnului referitor la Duhul Sfânt, iar Petru i-a cuvântul în mijlocul a circa o sută douăzeci de frați prezenți și cheamă la alegerea unui apostol în locul lui Iuda, vânzătorul Domnului, după promisiunea profeției Scripturii făcute în Cartea Psalmilor, iar în urma rugăciunii ei trag la sorți și-l aleg pe Matia, unul din cei care i-au însoțit pe ucenici în toată vremea în care au umblat cu Domnul pe pământ, începând cu botezul lui Ioan până la Înălțarea Domnului.

In the days immediately following the Ascension of the Lord, the disciples are in Jerusalem awaiting the Lord’s promise of the Holy Spirit, and Peter speaks in the midst of about one hundred and twenty brothers present and calls for the election of an apostle instead of Judas, the Lord’s traitor, according to the promise of the prophecy of Scripture made in the Book of Psalms, and after her prayer they draw lots and choose Matthias, one of those who accompanied the disciples all the time they walked with the Lord on earth, starting with baptism of John until the Ascension of the Lord.


Prezentarea lecție/ Lesson prezentation

1. Petru și ucenicii își bazează chemarea la această alegere pe Cuvântul lui Dumnezeu
vers 16. „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.

a) Scriptura vechiului legământ profețea despre Iuda și înlocuirea lui
Ps 41:9. Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.
Ps 69:25. Pustie să le rămână locuinţa, şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor! 26. Căci ei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.
Ps 109:8. Puţine să-i fie zilele la număr, şi slujba să i-o ia altul!
Zaharia 11:12. Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-mi plata; dacă nu, nu mi-o daţi!” Şi mi-au cântărit ca plată, treizeci de arginţi. 13. Dar Domnul mi-a zis: „Aruncă olarului preţul acesta scump cu care m-au preţuit!” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa Domnului pentru olar.


1. Peter and his disciples base their calling on this choice on God’s Word
vers 16 and said, “Brothers and sisters, the Scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus.

a) The scripture of the old covenant prophesied about Judah and its replacement
Psalm 41:9 Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me.
Psalm 69:25 May their place be deserted; let there be no one to dwell in their tents.
Psalm 109:8 May his days be few; may another take his place of leadership.
Zechariah 11:12 I told them, “If you think it best, give me my pay; but if not, keep it.” So they paid me thirty pieces of silver. 13 And the Lord said to me, “Throw it to the potter”—the handsome price at which they valued me! So I took the thirty pieces of silver and threw them to the potter at the house of the Lord.

b) Domnul Isus sprijinea alegerea celor 12 ca parte din Planul lui Dumnezeu referitor la Mântuire și Împărăția lui Dumnezeu
Matei 19:28. Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Cifra 12 are o semnificație specială, semnificând întregul și perfecțiunea lui Dumnezeu, 12 seminții ale lui Israel, Templul lui Dumnezeu cu măsuri multiplicate cu 12, Ierusalimul ceresc cu 12 porți, 12 îngeri etc, iar ca o certificare a plinătății bisericii lui Hristos, acești 12 ucenici au avut parte specială în Biserica Domnului, noi fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor.
Efeseni 2:19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.


b) Jesus supported the election of the 12 as part of God’s Plan of Salvation and the Kingdom of God
Matthew 19:28 Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

The number 12 has a special meaning, signifying the wholeness and perfection of God, 12 tribes of Israel, the Temple of God multiplied by 12, the heavenly Jerusalem with 12 gates, 12 angels, etc. , and as a certification of the fullness of the church of Christ, these 12 disciples had a special part in the Lord’s Church, and we were built on the foundation of the apostles and prophets.
Ephesians 2:19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. 21 In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. 22 And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.

2. Ca și condiție a alegerii apostolului este ca să-i fi însoțit pe ucenici în toată vremea în care au umblat cu Domnul pe pământ, începând cu botezul lui Ioan până la Înălțarea Domnului
vers 21. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22. cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui. 23. Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia.

Cuvântul apostol vine de la verbul din greacă, apostello, care înseamnă a trimite, înțelesul cuvântului apostolos (gr) probabil este persoană însărcinată cu o misiune și se subânțelege că Domnul Isus dă această însărcinare.
O calificare esențială pentru fiecare apostol este chemarea divină, alegerea și însărcinarea primită de la Hristos, martori ai învierii, să fi umblat cu Domnul, în funcția apostolică este subânțeleasă însărcinarea de a-L mărturisi prin lucrări și semne pe Hristosul Înviat și lucrarea Lui încheiată, ei au depus mărturie bazat pe anii de cunoaștere intimă și prin puterea Duhului Sfânt. Acesta este motivul pentru care apostolii reprezintă norma de doctrină șI părtășie în Biserica NT și oficiul de apostol nu a putut fi repetat sau transmis mai departe, tot așa cum nici experiențele istorice fundamentale nu au putut să fie repetate sau transmise celor care nu L-au cunoscut pe Hristosul Întrupat și Înviat.
Fapte 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
1 Ioan 2:18. Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. 19. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.

2. As a condition of the apostle’s election, he is to have accompanied the disciples all the time they walked with the Lord on earth, from the baptism of John to the Ascension of the Lord.
vers21 Therefore it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, 22 beginning from John’s baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection.” 23 So they nominated two men: Joseph called Barsabbas (also known as Justus) and Matthias.

The word apostle comes from the Greek verb, apostello, which means to send, the meaning of the word apostolos (gr) is probably a person charged with a mission and it is understood that the Lord Jesus gives this task. An essential qualification for each apostle is the divine call, the election and commission received from Christ, witnesses of the resurrection, to have walked with the Lord, in the apostolic function is implied the task of confessing by works and signs the Risen Christ and His finished work, they bore witness based on years of intimate knowledge and the power of the Holy Spirit. This is why the apostles represent the norm of doctrine and fellowship in the NT Church, and the office of apostle could not be repeated or passed on, just as fundamental historical experiences could not be repeated or passed on to those who did not know the Incarnate and Risen Christ.
Acts 2:41 Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day. 42 They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.
1 John 2:18 Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour. 19 They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us; but their going showed that none of them belonged to us.

3. Rugăciunea și sorțul sunt definitorii cu privire la alegerea apostolului Matia
vers 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales 25. ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui.” 26. Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Trebuie avut în vedere că Duhul Sfânt încă nu se coborâse și modul de înțelegere a voii lui Dumnezeu era bazat pe sorț, așa cum spuneau Scripturile cu privire la călăuzirea în vechiul Legământ și care o întâlnim în câteva cazuri.
1 Samuel 14:41. Saul a zis Domnului: „Dumnezeul lui Israel, arată adevărul.” Sorţul a căzut pe Ionatan şi pe Saul, şi poporul a scăpat. 42. Saul a zis: „Aruncaţi sorţii între mine şi fiul meu Ionatan.” Şi sorţul a căzut pe Ionatan. 43. Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus şi a zis: „Am gustat puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.”
Rugăciunea are un rol important în alegerea lui Matia și este una din normele de alegere a celor care slujesc în biserică, sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Fapte 13:2. Pe cand slujeau Domnului si posteau, Duhul Sfant a zis: „Puneti-Mi deoparte pe Barnaba si pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” 3. Atunci, dupa ce au postit si s-au rugat, si-au pus mainile peste ei si i-au lasat sa plece.

 

3. Prayer and fate are the defining points regarding the election of the apostle Matthew
vers 24 Then they prayed, “Lord, you know everyone’s heart. Show us which of these two you have chosen 25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs.” 26 Then they cast lots, and the lot fell to Matthias; so he was added to the eleven apostles.

It must be borne in mind that the Holy Spirit had not yet descended, and the way of understanding God’s will was based on fate, as the Scriptures said about guidance in the old Covenant, which we find in a few cases.
1 Samuel 14:41 Then Saul prayed to the Lord, the God of Israel, “Why have you not answered your servant today? If the fault is in me or my son Jonathan, respond with Urim, but if the men of Israel are at fault, [a] respond with Thummim.” Jonathan and Saul were taken by lot, and the men were cleared. 42 Saul said, “Cast the lot between me and Jonathan my son.” And Jonathan was taken. 43 Then Saul said to Jonathan, “Tell me what you have done.” So Jonathan told him, “I tasted a little honey with the end of my staff. And now I must die!”

Prayer plays an important role in the choice of Matthias and is one of the norms for choosing those who serve in the church, under the guidance of the Holy Spirit.
Acts 13:2 While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” 3 So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.


Interpretarea și aplicarea lecției – Interpretation and application of the lesson

Petru și ucenicii în alegerea importantă care le stă înainte se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, având încredere în Planul lui Dumnezeu privind viitorul bisericii, se roagă șI se lasă călăuzițI de Dumnezeu în alegerea lui Matia ca apostol în locul lui Iuda.
Pentru noi, învățăm astăzi prin această lecție să ne bazăm viața în luarea deciziilor pe Cuvântul lui Dumnezeu, s-o căutam prin post șI rugăciune, iar lucrarea și învățătura apostolilor s-o luăm ca o normă a trăirii în Noul Legământ a bisericii, în felul acesta nici o erezie nu o să ne poată clinti de pe Cale și așa cum ucenicii au lucrat pentru Domnul călăuziți și împuterniciți de Duhul Sfânt, așa și noi vom fi martori și lucrători ai Domnului.

Peter and the disciples in the important choice that lies ahead are based on God’s Word, trusting in God’s plan for the future of the church, praying, and being led by God in choosing Matthew as an apostle instead of Judas.
For us, we learn today through this lesson to base our lives in making decisions on God’s Word, to seek it through fasting and prayer, and to take the work and teaching of the apostles as a norm of living in the New Covenant of the church, thus no heresy will not be able to move us from the Path, and just as the disciples worked for the Lord guided and empowered by the Holy Spirit, so we will be witnesses and workers of the Lord.


 Întrebări /Questions

Ce l-a determinat pe Petru în luarea deciziei privitoare la alegerea unui apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul?
Ce criterii a avut Petru și ucenicii în alegerea acestui apostol?
Care era rolul și condițiile unui apostol și acest oficiu poate să fie transmis și azi?
Ce învățăm din această lecție cu privire la viața și umblarea noastră pe Calea Domnului?

What determined Peter to make the decision to choose an apostle over Judas Iscariot?
What criteria did Peter and his disciples have in choosing this apostle?
What was the role and conditions of an apostle and can this office be passed on today?
What do we learn from this lesson about our life and walk in the Way of the Lord?

Simion Ioanăș

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 343
  • Export PDF: 1
Opțiuni