Coborârea Duhului Sfânt (Fapte 2:1-21)
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 07/02/2021
    12345678910 0/10 X

Coborârea Duhului Sfânt (Fapte 2:1-21)   

Faptele Apostolilor 2:1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: "Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? 8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9. Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 10. Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, 11. cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!" 12. Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: "Ce vrea să zică aceasta?" 13. Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: "Sunt plini de must!" 14. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: "Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! 15. Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. 16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17."În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! 18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. 19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; 20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. 21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."

Introducere
Ascultând de Domnul, ucenicii se află în Ierusalim în ziua Cincizecimii, așteptând împreună, în ascultare, promisiunea și porunca Domnului legată de venirea Duhului, Duhul Sfânt își face prezența, marcând ziua aceasta unică a nașterii Bisericii prin semne miraculoase și umple ucenicii prezențI dându-le să vorbească în limba neamurilor prezente în Ierusalim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, în mijlocul audienței care rămân impresionată de ceea ce se întâmplă, unii își bat joc, însă Petru începe să explice evenimentul și să predice pe Hristos celor prezenți


Prezentarea lecție

1. Ziua Cincizecimii este o zi a împlinirii profeției lui Dumnezeu legat de coborârea Duhului
Faptele Apostolilor 2:1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
a) Pentecostul din vechime era o prefigurare a primelor roade a lui Hristos în Biserica Lui
Levetic 23:15. De a doua zi după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămâni întregi. 16. Să număraţi cincizeci de zile până în ziua care vine după al şaptelea Sabat; şi atunci să aduceţi Domnului un nou dar de mâncare.

Traducerea Septuaginta folosește aici termenul pentekonta hemeras pentru termenul ebraic hamissim yom (cincizeci de zile) referindu-se la numărul de zile de la oferirea snopului de orz, la începutul paștelui, în ziua a 50-a avea loc sărbătoarea rusaliilor. La sărbătoarea aceasta erau jertfe de ispășire și Israeliții își exprimau mulțumirea prin binecuvântările în recoltă.
Era o zi care avea şi o altă semnificație deosebită – potrivit cu învățătura iudaică, de la ieșirea din Egipt până la Sinai, unde a fost dată Legea, au fost șapte săptămâni. Dacă la prima Sărbătoare a Săptămânilor (Șavuot) Dumnezeu i-a dat lui Moise Legea, cuvintele Sale, la Sărbătoarea Săptămânilor de după învierea lui Cristos Dumnezeu a dat Legea Sa, cuvintele Sale, tuturor popoarelor, fiecăruia pe limba lui.
Exod 34:22. Să ţii sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerişul grâului, şi sărbătoarea strângerii roadelor la sfârşitul anului.
O semnificație extraordinară spirituală este prin aceste sărbători poruncite lui Israel, privitor la primele roade ale Jetfei Mântuitorului recunoscute oficial prin nașterea Bisericii și prezentate tuturor celor prezenți în Ierusalim, este ziua în care a început ceva nou, unic, în istoria mântuirii, aceasta este ziua Cincizecimii.

b) Ziua cincizecimii a fost profețită de Ioel cu mult timp înainte ne spune Petru în intervenția lui
Ioel 2:28. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. 29. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. 30. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; 31. soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

Petru folosește un text unic în Vechiul Testament, pentru a explica tuturor de față cel întâmplate – acel text spune că peste toți va fi turnat Duhul Sfânt. apostolul Petru ne spune că este pentru toți cei chemați de Dumnezeu. Duhul venea în vechime sporadic peste anumiți oameni aleși de Dumnezeu și nu peste tot poporul, acum însă promisiunea este dată pentru toți cei chemați de Domnul.

c) Ziua cincizecimii a fost promisă de Domnul Isus ca și parte a Planului Său pentru Biserică
Fapte 1:4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui,"pe care", le-a zis El,"aţi auzit-o de la Mine. 5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt."
Ioan 14:16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; 17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
Ioan 16:7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; 11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

2. Ziua cincizecimii este marcată de coborârea Duhului Sfânt, însoțită de câteva semne miraculoase și de predicarea Cuvântului lui Dumnezeu
Semne miraculoase
- Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic care a umplut casa
- Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei
- Toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, limbile unor neamuri prezente în Ierusalim
Atitudinea unora din cei prezenți
-
Mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
-Toţi se mirau, se minunau
-Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă
- Alţii îşi băteau joc şi ziceau: "Sunt plini de must
Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu
- Vorbeau în limba neamurilor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu
- Petru explică ce se întâmplă bazat pe Cuvântul Scripturii șI prezintă celor prezențI pe Hristos

Interpretarea și aplicarea lecției 
Ziua Cincizecimii are rădăcini spirituale în sărbătorile proruncite în Vechiul Legământ, împlinește Planul lui Dumnezeu extraordinar, marcând nașterea Bisericii, prin prezența Duhului Sfânt coborât peste ucenici, împlinind profețiile lui Ioel și a Domnului Isus, împlinind promisiunea Domnului legată de venirea și lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, prin prezența și însoțirea fiecărui credincios chemat de Dumnezeu la Mântuirea prin Domnul Hristos și adăugat la Biserica Lui.
Pentru noi credincioșii de astăzi, acest eveniment ne face să ne încredem și mai mult în prezența Domnului, să căutăm plinătatea, călăuzirea și sfințirea Duhului, astfel ca roada Duhului și îndrăzneala în mărturia noastră prin darul Duhului dat fiecăruia, să ne facă harnici pentru Biserica Domnului și lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Întrebări 
Ce semnificație avea Ziua Cincizecimii în Vechiul Legământ și ce semnifică în Noul Legământ făcut de Domnul cu Biserica?
Ce semne au fost prezente în Ziua Cincizecimii când ucenicii așteptau în Ierusalim?
În ce limbi au vorbit ucenicii când Duhul Sfânt s-a coborât în acea zi și ce vorbeau ei?
Ce a scos în evidență Petru în acea zi și care a fost scopul mesajului Lui?
Ce putem învăța noi să punem în practică din acest Eveniment?


Simion Ioanăș

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 142
Opțiuni