Început de an cu începuturi înțelepte
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Anul Nou
Resursa adaugata de cioanas in 08/01/2020
    12345678910 0/10 X

Început de an cu începuturi înțelepte

Începuturi înțelepte cu sfârșitul propus împlinit

Biblia ne spune că începuturile înțelepte sunt cele care sunt luate cu frica de Dumnezeu, adică sub autoritatea Lui și sunt duse la bun sfârșit. Vom învăța din Scriptură ce caracteristici au aceste începuturi și cum dorește Dumnezeu să le facem, să le menținem și să le ducem la bun sfârșit.

1 Corinteni 9:23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea. 24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! 25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. 26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat
Psalmul 1:3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

1. Începuturile înțelepte au ca bază ascultarea de Dumnezeu
Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci. (Ps. 111:10)
Adam și Eva, primii oameni creați de Dumnezeu au avut un început și ca țintă veșnicia în prezența și împreună cu Dumnezeu. Neascultarea însă i-a despărțit de Dumnezeu prin păcat și a adus atâta rău omenirii.
Gen 3:2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” 4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
Saul a avut un început bun, început ca împărat al lui Israel, uns de Dumnezeu și chemat la o lucrrae extraordinară, măreață. Neascultarea de Dumnezeu a dus la o daramă însă la un sfârșit tragic.
1 Samuel 15:20. Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi; 21. dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

Dumnezeu ne-a dat ca model de ascultare pe Fiul Său, a rezolvat problema neascultării prin credința în El, noi trebuie doar să credem în El, să ne pocăim, să trăim așa cum a cerut Dumnezeu Bisericii.
Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. (Rom. 5:19)

Începutul Bisericii a fost foarte clar și ascultarea de Dumnezeu a fost și a rămas o caracteristică a copiilor lui Dumnezeu, pentru ca omul să poată să ajungă în prezența Lui și să-ți atingă scopul final pentru care Dumnezeu l-a creat.
Matei 7:24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. 27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”

2. Începuturile înțelepte au ca motor umblarea cu Dumnezeu
Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi pâna în ziua lui Isus Hristos. (Filip. 1:6)
Ci voi veți primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapt. 1:8)

Motorul care ne ajută să ducem la sfârșit începuturile înțelepte este umblarea cu Dumnezeu.
Geneza 5:21. La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 23. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

Umblarea cu Dumnezeu este propulsia și energia care ne duce la capătul dorit, la împlinirea sfârșitului propus.
2 Împărați 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12. Elisei se uita şi striga: „Părinte! Părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui!” Şi nu l-a mai văzut. Apucându-şi hainele, le-a sfâşiat în două bucăţi 13. şi a ridicat mantaua, căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors şi s-a oprit pe malul Iordanului; 14. a luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, şi a lovit apele cu ea şi a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Şi a lovit apele, care s-au despărţit într-o parte şi în alta, şi Elisei a trecut.

Așa trebuie și noi să umblăm cu Domnul pe acest pământ, să călcăm pe urmele Lui, să avem o relație personală cu El prin rugăciune, părtășie, cititul Scripturii, post, umplerea cu Duhul etc.
Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă ramaneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; (Ioan. 8:31)
Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. (1Pet. 2:21)
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Amin. (Mat. 28:20)

3. Începuturile înțelepte au ca apărare încrederea în Dumnezeu
Evrei 10:35. Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36. Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. 37. „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. 38. Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” 39. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.

Orice început aduce o luptă, mai ales pe calea credinței, trebuie să știm însă că oricât ar fi obstacolul de mare, cu Dumnezeu biruim.
1Samuel 17:34. David a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său. Şi când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, 35. alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram. 36. Aşa a doborât robul tău leul şi ursul; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui Viu.” 37. David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!”
Încrederea în Dumnezeu este baza sănătoasă a credinței care duce la apărarea și rămânerea în credință, pentru ca scopul propus să fie împlinit.
Fapte 7:53. Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o! …” 54. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; 56. şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 57. Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. 58. L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.

La orice început înțelept, cel rău vine să atace, însă noi trebuie să avem încrederea în Dumnezeu, El ne dă biruință.
Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. (Ps. 115:11)
Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. (Isa. 26:4)

4. Începuturile înțelepte au ca haină sfințenia și ca sursă de biruință pe Hristos

Sfințenia este un atribut al lui Dumnezeu care reflectă curăție, neprihănire, dăruire de Sine, În Hristos Domnul noi suntem chemați la sfințenie.
Isaia 53:10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. 11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
1 Petru 1:15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. 17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; 18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Începuturile care au biruință până în veșnicii, sunt cele care încep cu mila arătată de Dumnezeu în Hristos și rămân în El
Exodul (Esirea) 12:1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 2. „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara.

Sursa de biruință a începuturilor înțelepte este Hristos Domnul, Capul Bisericii, Începutul și Sfârșitul
El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. (Col. 1:18)
„Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apoc. 1:8)
Ramâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod, dacă nu ramâneți în Mine. (Ioan. 15:4)

Nu știu ce începuturi ne-am propus acum în prima lună a anului 2020, însă putem învăța de la Scriptură cum să facem începuturi înțelepte și să le ducem la bun sfârșit:
– Ascultând de Dumnezeu
– Umblând cu Dumnezeu pe acest pământ
– Încrezându-ne în Dumnezeu
– Trăind în sfințenie
– Rămânând și biruind în Hristos Isus

Simion Ioanăș
Citiți articolul și aici.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 409
Opțiuni