Făgăduinţa revenirii Domnului Isus Hristos
Autor: Olga Bucaciuc  |  Album: spre indrumare  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de OlgaBucaciuc in 01/10/2014
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

 

                               FĂGĂDUINȚA REVENIRII DOMNULUI ISUS HRISTOS

” Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan cap. 14:1-3).

Domnul Isus Hristos vorbește ucenicilor Săi, înainte de moartea, învierea și Înălțarea Sa la cer, că avea să se întoarcă în casa Tatălui Său, Domnul îi îmbărbătează și le dă asigurarea că se va întoarce pentru a-i lua cu Sine și pentru a-i duce în ceruri în Împărăția Sa unde avea să pregătească locuri fiecăruia. Aceasta este făgăduința revenirii Domnului Isus Hristos în Slava Sa. A doua venire a Domnului Hristos va aduce la îndeplinire făgăduința dată ucenicilor Săi, tuturor slujitorilor Săi, copiilor Săi de pretutindeni de pe pământul acesta și din toate generațiile de oameni ce au existat de-a lungul istoriei omenirii. Îndemnul Domnului Isus pentru ucenicii Săi de atunci, dar și pentru toți cei care au iubit și iubesc pe Dumnezeu, este să avem credință în Dumnezeu și credință în El. Să credem din toată inima că tot ce a spus Domnul va face și va aduce la îndeplinire. Fără făgăduința revenirii Domnului Isus pe pământ, credința noastră care are ca țintă supremă Împărăția slavei Sale ar fi zadarnică. Aceasta este ținta supremă a călătoriei noastre pe acest pământ, că ne vom întâlni cu Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, care la revenirea Sa ne va lua acasă la El în Împărăția cerească a lui Dumnezeu.

Revenirea Domnului este foarte sigură așa cum a fost și prima Lui venire pe pământ ca împlinire a profețiilor din Vechiul Testament. Tot la fel se va împlini și făgăduința celei de-a doua veniri a Domnului. A doua venire a Domnului pentru credincioșii Săi de pe pământ este o dovadă, că Domnul ne iubește și dorește să fie împreună cu poporul Său ales. Această veste bună a revenirii Domnului Isus trebuie să ne întărească credința noastră și să ne determine la o pocăință autentică și la pregătire temeinică pentru a-L aștepta și a-L întâmpina pe Domnul și Dumnezeul nostru. Să ne gândim și să medităm la faptul, că prin meritele și prin jertfa Domnului Isus de la calvar am fost răscumpărați și înfiați de Dumnezeu și astfel suntem copiii ai Săi. Cetățenia noastră nu este din lumea aceasta, ci este din ceruri unde sunt înregistrate numele fiecărui credincios al Domnului. (Efeseni cap. 1:13,4; 1 Ioan cap. 3:1-3; Filipeni cap. 3:20) Noi așteptăm să intrăm în ceruri, în cetatea sfântă care are temelii tari și al cărui meșter ziditor este Dumnezeu. (Evrei cap. 11:10) Dumnezeu ne oferă această minunată și măreață făgăduință a revenirii Domnului Isus Hristos. Certitudinea revenirii Domnului Isus Hristos ne este dată prin faptul, că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, El, Domnul este” Învierea și Viața” și Izvor și Dătător de viață și nemurire, de putere și de fericire pentru orice suflet care crede în El. (Ioan cap. 6:39,0; cap. 11:25,6)

Fiecare zi din viața aceasta să fie ca o experiență a noastră cu prezența lui Dumnezeu și un pas al nostru făcut către Împărăția cerurilor, după cum cerem în rugăciunea” Tatăl nostru”: ” vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta... ”. Dacă ne gândim bine, voia Domnului Isus este să ne mântuiască, să ne ierte păcatele și să ne ofere viața veșnică în Împărăția Sa. (Luca cap. 22:28-30; Ioan 3:16). Credința în această făgăduință ne determină la consacrare, lepădare de sine și pocăință, pentru o viață de sfințenie, neprihănire și slujire pentru Domnul și Dumnezeul nostru. Să ne verificăm inima, simțămintele și dorințele noastre pentru a vedea dacă pe primul loc este dorul întâlnirii noastre cu Domnul Isus Hristos și dorința arzătoare pentru a ajunge acolo acasă la Domnul unde El ne-a pregătit locuințe veșnice. (Matei cap. 6:33; Luca 12:31). Trebuie să fim bine pregătiți pentru mărețul eveniment al venirii Domnului încât nimic să nu ne lege de această lume. Chiar și clipa morții nu ar trebui să ne înspăimânte, dacă suntem plini de credință și plini de nădejde în făgăduința dată celor ce sunt ai Domnului, că la revenirea Sa vom avea parte de Întâia Înviere. Domnul Isus ne va trezi din somnul acestei morți și ne va readuce la viață pentru veșnicie. (1Tesaloniceni cap. 4:13-18)

Prin multă rugăciune credință și veghere ne putem păstra vie în sufletul nostru speranța revenirii Domnului Hristos. (Matei cap. 24:42; Marcu cap. 13:32,6, 37; 1 Corinteni cap. 16:13; 1 Tesaloniceni cap. 5:9,0). Făgăduința revenirii Domnului Hristos ne încurajează să ne pregătim spiritual în fiecare zi ca venirea Sa să nu ne ia prin surprindere, ci” așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.” (Tit cap. 2:12,3). Să călcăm pe urmele sfinte ale Mântuitorului care ne spune: ” Eu sunt Calea, Adevărul și Viața... ” (Ioan 14:6) și să ne luăm crucea în fiecare zi. (Luca cap. 9:23), să nu iubim lumea nici lucrurile din lume (1 Ioan cap. 2:15,7).

                               Scopul celei de-a doua veniri a Domnului Isus Hristos

” Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Matei cap. 16:27). Trăim într-o lume unde răul și nedreptățile se văd pretutindeni, dar noi știm că tot ce este rău și păcatul vor avea o limită și li se va pune capăt la venirea Domnului Hristos. Domnul, la venirea Sa pe pământ, va da fiecăruia după faptele lui. (Apoc. Cap. 22:12). Pe cei credincioși ai Săi îi va izbăvi și-i va lua cu Sine în slavă. ” Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, cu toate că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând... ” (Luca cap. 18:7,8). Această făgăduință a Domnului are menirea să încurajeze pe orice suflet care suferă, trece prin încercări și este asuprit în mod nedrept. Aceste suflete să nu-și piardă speranța, căci Dumnezeu nu le-a părăsit, ci va veni să le facă dreptate punând capăt suferințelor ce le-au suportat. Există Cineva care a suferit pentru ei și care se va arăta ca să-i elibereze și să-i bucure.

” Copiii lui Dumnezeu care îndură persecuția pentru credință, care sunt înșelați, batjocoriți și luați în derâdere sunt adeseori ispitiți să gândească, că sunt părăsiți de Dumnezeu. În ochii oamenilor, ei sunt în minoritate și după toate aparențele, duşmanii lor triumfă asupra lor, dar ei să nu-și piardă credința fiindcă Domnul le va da biruință și” cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.” (Matei cap. 10:22; cap. 24:13). Dumnezeu va auzi rugăciunile smerite ale copiilor Săi cu, inimile zdrobite. (Isaia cap. 57:15). Pericolul este ca cei iubiți ai Săi încercați și ispitiți să se descurajeze și să nu mai stăruie în rugăciune, ca Dumnezeu să le facă dreptate pentru toată suferința lor. Domnul întreabă: ” Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar, chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip.” (Isaia cap. 49:15). Creștinul nu trebuie să se lupte pentru nedreptățile ce le primește din partea celor răi, căci este păstrat un raport al tuturor faptelor în ceruri și Domnul spune: ” Răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti” (Romani cap. 12:19)” T. V.

” Ziua cea mare a Domnului este aproape și vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâjbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului, de aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul.” (Țefania cap. 1:14-17). Pentru toți aceea care au desconsiderat pe Dumnezeu și jertfa de la calvar adusă pentru salvarea întregii lumi din păcat, ziua cea mare a Domnului, a revenirii Sale pe pământ nu va fi o zi de bucurie, ci o zi de groază și de întuneric (Habacuc cap. 2:8-13). Ușa harului și a milei lui Dumnezeu va fi închisă și toți cei răi de pe pământ nu vor mai avea nicio șansă de salvare. Aceștia vor căuta să se ascundă de mânia Domnului Hristos, Marele Judecător. (Amos cap. 5 18-20; Apoc. Cap. 6:15-17). În acea zi a venirii Domnului Isus Hristos pământul va fi zguduit din temelii și cei răi vor fi distruși de pedeapsa lui Dumnezeu. (Habacuc cap. 3:1-13; Ioan cap. 12:48; Apoc. Cap. 6:12: 14). Acești oameni care au călcat legea lui Dumnezeu (cele 10 porunci) și au desconsiderat și au respins harul lui Dumnezeu și chemarea Sa la pocăință nu vor avea parte de răpirea Domnului Hristos în slava cerească, dar vor fi răpiți cei care formează Biserica lui Dumnezeu de pe pământ, toți acei creștini ce au slujit pe Dumnezeu cu toată ființa lor și cu toată lepădarea de sine. Aceștia sunt cei pecetluiți cu Duhul Sfânt și pe care nimic nu i-a putut despărți de Domnul, Dumnezeul lor. Atât cei din morminte cât și cei în viață, copii ai lui Dumnezeu și pe care Domnul îi cunoaște pe nume, indiferent unde vor fi, Domnul Isus Hristos îi va chema la Sine și vor fi duși cu El în slava cerească. (Marcu cap. 13:26,7; 1 Corinteni cap. 15:50-58; 1 Tesaloniceni cap. 4:13-18).

                                               Cum va veni Domnul Isus

” Nici o limbă omenească nu poate descrie scenele celei de-a doua veniri a Fiului Omului pe norii cerului. El urmează să vină în slava Sa, a Tatălui și a sfinților îngeri. El va veni înveșmântat în haina de lumină pe care a purtat-o în zilele veșniciei (Habacuc cap. 3:3,4). Îngerii îl vor însoți și de zece mii de ori zece mii îl vor escorta pe drum. Sunetul de trâmbiță se va face auzit chemându-i pe morții care dorm în morminte. ” Toți cei din morminte... vor ieși afară din ele.” (Ioan cap. 5:28,9; Apoc cap. 19:11-16; cap. 20:6). În ziua venirii Sale se va mai face auzită ultima mare trâmbiță și are loc o zguduire teribilă a pământului și a cerului. (2 Petru cap. 3:10). Întregul pământ va auzi de la munții cei mai înalți și până la văgăunile cele mai adânci. Totul va fi cuprins de foc și văzduhul stricat va fi curățit prin foc. ” Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului.” (2 Petru cap. 3:10: 12). După ce focul își va îndeplini misiunea, morții care au fost așezați în morminte vor fi înviați și vor ieși afară de acolo: unii înviind pentru viață veșnică și pentru a fi răpiți ca să întâmpine pe Domnul în văzduh, iar alții pentru a vedea venirea Aceluia pe care L-au disprețuit, L-au respins și L-au străpuns și pe care acum îl recunosc ca Judecător al întregului pământ.” (Ioan cap. 5:28,9; Apoc. Cap. 1:7;). ” Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.” (Țefania cap. 2:3). Toți cei drept - credincioși care vor fi în viață și care sunt una cu Domnul lor vor scăpa neatinși și nevătămați de urgiile ce vor avea loc în ziua venirii Lui. Cutremurele, uraganele, flacăra și apa nu le poate face rău celor ce aparțin Domnului Hristos și sunt pregătiți să-L întâmpine pe Mântuitorul lor în pace, căci sunt păziți și ocrotiți de Dumnezeu.” (Naum cap. 1:7; Psalmul 91; Apoc. Cap. 3:10)” T. V.

Acum se va vedea deosebirea dintre cei răi și cei credincioși, dintre cei care au slujit cu adevărat pe Dumnezeu și cei care n-au ascultat și nu L-au slujit. Acum se va vedea ce alegeri a făcut fiecare om ce a existat pe pământ. Destinul veșnic al fiecăruia este determinat de aceste alegeri făcute în viața trăită: alegeri bune și după voia lui Dumnezeu sau alegeri care sunt contrare voinței și poruncilor lui Dumnezeu. ” Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat; și o carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui.” Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care-i slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Dar pentru voi care vă temeți de numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui... ” (Maleahi cap. 3:16-18; cap. 4:2).

Acele persoane care în viața lor au respins pe Domnul Hristos, Mântuitorul, acei care L-au biciuit și L-au răstignit pe Domnul Slavei se vor număra printre cei care vor fi înviați ca să privească venirea Sa pe norii cerului și să vadă pe cine au respins și au străpuns.” (Apoc. Cap. 1:7)

Cea de-a doua venire a Domnului Hristos va aduce izbăvire și salvare tuturor celor sfinți și credincioși ai Săi, celor care au răbdat și au suferit pentru Numele Său și care cu credință și cu nădejde vie în toată viața lor L-au slujit și L-au așteptat în permanență, zi și noapte pe Domnul și Mântuitorul lor.

Toți cei răi și nelegiuiți vor fi nimiciți de pe pământ după dreptatea lui Dumnezeu” fiindcă plata păcatului este moartea.” (Ezechiel cap. 18:4,0; Romani cap. 6:23). Învierea acestor oameni care nu au fost răpiți în slava Domnului și au murit pe pământ, va avea loc după o mie de ani pentru judecata faptelor lor rele și pentru a primi fiecare pedeapsa finală: vor fi aruncați în iazul cu foc conform cu Apoc. Cap. 20:5,7-15. Acești oameni neascultători de Dumnezeu au făcut ce au vrut cu viața lor, călcând Legea lui Dumnezeu și făcând tot felul de lucruri rele, nu vor avea parte de viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Răsplata lor dată de Dreptul Judecător va fi după faptele lor rele ce sunt scrise în cărțile din ceruri, și anume, vor primi ca pedeapsă moartea a doua, moartea veșnică și nimicirea lor pentru totdeauna în iazul cu foc. (Maleahi cap. 4:1; Matei cap. 25:46; 2 Tesaloniceni cap. 1:8,9; Apoc. Cap. 21:8; cap. 22:15). Dreptatea lui Dumnezeu aduce și pedeapsa pentru acei oameni care nu ascultă de El și de Evanghelia Sa.

                                         Când va reveni Domnul Isus Hristos

Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va veni a doua oară în toată slava Sa divină ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor. (Apoc. Cap. 19:16). Pe Muntele Măslinilor Domnul a vorbit ucenicilor Săi despre semnele care vor precede venirea Sa. Dar ziua și ceasul venirii Sale nu le-a descoperit. Timpul exact al celei de-a doua veniri a Domnului Hristos este taina ascunsă a lui Dumnezeu. (Marcu cap. 13:32,3)” Lumea întreagă este plină de tulburări, plină de plăceri păgâne și într-o nepăsare și aparentă siguranță pământească. Mulți oameni nu cred în apropiata venire a Domnului și râd de avertizările lui Dumnezeu. Majoritatea sunt antrenați în multe ocupații și interese pământești. Se luptă pentru supremație și succese în afaceri. Distracțiile și nepăsarea față de Dumnezeu predomină, dar ceasul strâmtorării se apropie cu pași repezi și soarta veșnică a fiecărei persoane este pe punctul de a fi hotărâtă. Satana vede că nu i-a mai rămas mult timp. El și-a trimis toți agenții să lucreze pentru ca oamenii să fie amăgiți, înșelați, ținuți ocupați și fermecați de alte lucruri decât cele spirituale, până la încheierea timpului de probă și de har și până la închiderea ușii milei lui Dumnezeu. (Matei cap. 24:4,5)” T. V.

Ziua și ceasul exact al venirii Domnului Isus Hristos nu au fost descoperite. Dar Domul a amintit ucenicilor evenimentele ce vor avea loc și din care puteau să-și dea seama că venirea lui este aproape. Semnele din soare, din lună și din stele, cutremurele, uraganele, valurile uriașe, războaiele, bolile și foametea s-au înmulțit. Dezastrele naturale care au loc pe glob vorbesc că sfârșitul este foarte aproape. Timpul de probă sau de har nu se va prelungi. Dumnezeu a vorbit multă vreme oamenilor prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt, dar mulți nu au luat seama la chemarea Lui iubitoare. (Matei cap. 7:13; cap. 24:14)

                                        Vegheați și fiți gata!

Așteptarea revenirii Domnului trebuie să ne fie activă, emoționantă și în rugăciuni sincere de consacrare în slujba Lui. În timp ce Îl așteptăm pe Domnul, să nu stăm pasivi, ci trebuie să facem lucrarea încredințată nouă, ca și robul credincios din parabola spusă de Domnul Isus. (Luca cap. 12:35-48). Robul credincios, după plecarea stăpânului său, s-a achitat cu credincioșie de slujba încredințată și, la venirea stăpânului său, acest rob avea să primească laudele și răsplătirile cuvenite. Nu la fel va face și robul rău și neascultător, gândind că stăpânul său zăbovește. Acești robi leneși și neglijenți în slujirea și ascultarea lor de Dumnezeu, vor fi găsiți nepregătiți la venirea Domnului. Nepregătirea lor se datorează neascultării și a lipsei de respect pentru Stăpânul casei. Un astfel de rob neascultător va fi pedepsit de stăpân, căci el a știut ce avea de făcut și nu a făcut.

Să ne ferim de acel gând, că Stăpânul casei zăbovește să se întoarcă și că este timp să ne pregătim. Nu știm când va veni Domnul sau vom trece în mormânt. Atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, soarta noastră, a fiecăruia va fi pecetluită, de neschimbat pentru veșnicie și nu va mai fi timp pentru îndreptarea vieții și împăcarea cu Dumnezeu.

Așadar este strict necesar să ascultăm de poruncile Domnului și să ne achităm cu credincioșie față de Dumnezeu și față de bunătatea și harul Său. În toate aspectele vieții să dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa Domnului Isus Hristos, să arătăm lumii că suntem cetățeni ai cerului de unde așteptăm pe Domnul Hristos, Stăpânul, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, căruia I-am jurat credință. Să fim cu totul deosebiți de lumea aceasta în ce privește sfințenia caracterului și a faptelor. Să fim plini de Duhul Sfânt și roadele Sale să se vadă în tot comportamentul nostru: în gândire, în fapte, în vorbire și în caracter. (Galateni 5:22-25). Să fim ca cele 5 fecioare înțelepte, plini de Duhul Sfânt și îmbrăcați cu haina albă a neprihănirii Domnului Isus Hristos, pentru a putea participa la nunta Sa din ceruri. (Matei cap. 25:1-13). Să fim asemenea Domnului Isus Hristos în ce privește sfințenia caracterului și a vieții. Să ne caracterizeze rugăciunile stăruitoare și cu credință aduse înainte Domnului în permanență și ziua și noaptea pentru toate lucrurile și nevoile ce le avem. Să fim dependenți de Dumnezeul nostru, de puterea și de ajutorul Său trimise dacă ne rugăm, încât rugăciunea să ne fie o necesitate a vieții și” o respirație a sufletului”. (Luca cap. 21:34-36; 1Tesaloniceni cap 5:17).

Domnul Isus s-ar părea că întârzie să vină. De ce? Și aceasta este o manifestare a milei lui Dumnezeu față de omenire. S-ar putea ca venirea Domnului Isus să găsească pe foarte mulți oameni nepregătiți, chiar și dintre cei care fac parte din biserica Lui. Dumnezeu dorește ca, mulți dintre cei ce” zac în întunericul acestei lumi” și nu cunosc pe Dumnezeu în bunătatea și mila Sa, să fie treziți prin auzirea chemării Sale la pocăință și la mântuire. ” Căci Domnul nu dorește moartea păcătosului, ci dorește întoarcerea lui la Dumnezeu pentru a fi salvat, pentru împărăția Sa.” (Ezechiel cap. 33:11; 2 Petru cap. 3:9)

Deoarece nu știm exact ziua și ora venirii Domnului nostru Isus Hristos, trebuie să ne pregătim și să fim gata în orice moment al vieții noastre pentru a-L întâmpina la venirea Lui și pentru a avea parte cu El în slavă. Aceasta va fi o experiență unică a vieții care ne va aduce cea mai mare bucurie în suflet.

” Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” (Matei cap. 24:14).” Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Și voi dar fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.” Luca cap. 12:36,7, 40; Matei cap. 25:13.

 

"În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n'a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la vremea sfîrşitului... . Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte. "(Daniel 12:1-4)

 

AMIN

 

 

Septembrie 2014

Olga Bucaciuc

Suceava

 

Fiţi binecuvântată, sora, pentru lucrarea adusă înaintea noastră.
Adăugat în 01/10/2014 de floridinmaracineni
Statistici
 • Vizualizări: 3182
 • Export PDF: 23
 • Comentarii: 1
 • Gramatical 1
 • floridinmaracineni  corectă gramatical

  Gramatical 1 0
 • Diacritice 1
 • floridinmaracineni  lucrarea are diacritice

  Diacritice 1 0
 • Conținut 1
 • floridinmaracineni  Lucrare completa cu nume autor, nume album, cu tematică

  Conținut 1 0
Opțiuni