Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Încununaţi cu glorie şi slavă
Autor: Rely Tarniceri  |  Album: fara volum  |  Tematica: Meditatii
Resursa adaugata de guardiangel in 22/08/2007
    12345678910 0/10 X
Încununaţi cu glorie şi slavă


Psalmii 8:4 îmi zic: „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
Psalmii 8:5 L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

Suntem capabili să ne scufundăm în apele tulburi ale vieţii şi să revenim la suprafaţă (psalmul 73) cu o credinţă reînnoită în Dumnezeu şi cu o mai mare sete de El???

Ieremia 17:5 „Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!
Ieremia 17:6 Căci este ca un nenorocit în pustie, şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori.
Ieremia 17:7 Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!
Ieremia 17:8 Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă."

Blestemat este omul care se încrede în om: se încrede în propriile sale forţe, resurse, soluţii.

Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul: el nu murmură, nu se plânge, nu cârteşte, nu comentează, ci se bazează pe resursele şi soluţiile Lui Dumnezeu.

Dumnezeu a dat Legea ca să ne arate standardele perfecţiunii Sale, nu că noi am fi în stare să o ţinem ci tocmai ca să ne dăm seama de neputinţa noastră de a ne ridica la standardele Lui şi astfel să fugim în braţele Lui Isus pentru a primi neprihănirea dată de El, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Gal 3:24 Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Cristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.

Împreună cu Isus, am murit faţă de păcat şi am înviat împreună cu Isus, fără păcat. El stă acum la dreapta Tatălui iar noi :

Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus,

Devenim astfel, azi aici pe pământ, împuterniciţi (ambasadori) ai Lui Dumnezeu pe acest pământ şi cetăţeni ai cerului, patria noastră fiind Împărăţia Lui Dumnezeu.

1Jo 4:17 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.

Dumnezeu vrea ca noi să ne uităm la Cristos, pentru ca astfel El să prindă tot mai mult chip în noi:

2Co 3:18 Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Satan vrea ca noi să privim tot mai mult către noi înşine (propriile resurse)şi către circumstanţele temporale ale lumii acesteia (şi resursele ei). În acest fel el vrea ca noi să nu mai privim spre Cristos şi să nu se producă schimbarea.

Omul nu este neprihănit prin faptele /eforturile sale de a împlini legea.

Gal 2:16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

2Co 1:20 În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sânt „da"; de aceea şi „Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

La cruce, natura noastră păcătoasă a fost răstignită şi Dumnezeu nu mai vede în noi această natură pentru că ea nu mai există. Putem fi siguri de buna vedere a Lui Dumnezeu, căci în nici un caz El nu s-ar nega pe Sine Însuşi făcându-se că nu vede. Trebuie doar să credem că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat şi să ne comportăm ca atare. Să ne deprindem, prin practicare, cu noua natură pe care o avem, cea de neprihănit!

2Co 5:17 Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi

Ex. E ca şi cum ai câştigat la loterie lozul cel mare, dar umbli cu biletul în buzunar continuând să cauţi prin gunoaie ceva de mâncare.

Duhul Sfânt care locuieşte în noi, mărturiseşte adevărul. Acesta este că noi suntem azi, în această lume, aşa cum este Isus azi, la dreapta Tatălui, chiar dacă faptele, circumstanţele, rapoartele medicale sau facturile spun altceva. Toate acestea sunt trecătoare, temporale pe când Cuvântul Lui Dumnezeu este veşnic, este mereu acelaşi şi adevărat. Crede ce e veşnic!!! Acceptă harul (darul nemeritat) al Lui Dumnezeu în viaţa ta prin Isus Cristos! Este un tratament preferenţial, nu meriţi nimic, dar primeşti totul. Eşti tratat aşa cum este Isus.

Iată ce afirmă Dumnezeu despre tine:

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Isaia 53:4 Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Rom 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Rom 4:5 pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.
Rom 4:7 „Ferice", zice el, „de aceia ale căror fără de legi sânt iertate, şi ale căror păcate sânt acoperite!
Rom 4:8 Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!"

Rom 6:10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
Rom 6:11 Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.

Rom 8:1 Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sânt în Cristos Isus,
Rom 8:16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Rom 8:32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

Rom 8:31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

Rom 8:37 Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

2Co 5:20 Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
2Co 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

2Co 8:9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi

Gal 3:13 Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, - fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn"

Efeseni 1:4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
Efeseni 1:5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,
Efeseni 1:6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.

Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus,

Phi 3:20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.

Phi 4:13 Pot totul în Cristos, care mă întăreşte.

Col 2:10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

Evrei 4:16 Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

1Pe 2:9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
1Pe 5:7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

1Jo 4:17 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.
1Jo 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.
1Jo 4:19 Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.

Acestea sunt numai câteva din afirmaţiile Lui Dumnezeu despre noi, care sunt DA şi AMIN adică ADEVĂRATE.

Nu negăm problemele şi boala ci dreptul lor de a mai exista în viaţa noastră!!! Ele sunt realităţi temporale naturale, supuse schimbării pe când Cuvântul Lui Dumnezeu este veşnic şi constant.

Acum avem pace cu Dumnezeu prin Isus Cristos şi astfel avem acces la toate favorurile Sale.

Priveşte toate lucrurile care ţi se par negative, ca îndreptare spre mai bine! Dacă ai fost părăsit de cel iubit, el a pierdut, nu tu, iar tu ai fost ferit de o relaţie păguboasă şi orientat spre alta mai bună. Dacă ai pierdut o slujbă, trenul sau portmoneul, nu uita că tu eşti preaiubitul favorit al Lui Dumnezeu!!!

Isus nu a falimentat niciodată, tot ce a făcut a fost perfect. Iar acum El locuieşte în noi :

Mat 28:20.... Şi iată că Eu sânt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

Deci putem spune cu deplină încredere că astăzi, aici pe pământ, SUNTEM încununaţi cu glorie şi slavă, plini de putere şi biruitori, prin Acela care a dat totul pentru ca noi să fim TOTUL în El!!!

Şi toată slava este a Lui, pentru că din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile, deci şi noi suntem aici pentru slava Lui. Amin.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1779
Opțiuni