Despre Casa Lui Dumnezeu
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Biserica
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 16/03/2010
    12345678910 0/10 X

                                                  Despre Casa Lui Dumnezeu

Inceputuri

Geneza 28:17  I-a fost fricã si a zis: „Cît de înfricosat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”

Geneza 28:22  piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, si Îti voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”

Exodul 23:19  Sã aduci în casa Domnului, Dumnezeului tãu, pîrga celor dintâi roade ale pãmântului.

Deuteronomul 23:18  Sã n-aduci în casa Domnului, Dumnezeului tãu, câstigul unei curve, nici pretul unui cîine, ca împlinire a unei juruinþe oarecare; cãci si unul si altul Sunt o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.

Casa Domnului Templu

1 Împãrati 7:48  Solomon a mai fãcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul din aur; masa din aur, unde se puneau pîinile pentru punerea înaintea Domnului;

1 Împãrati 7:51  Astfel s-a isprãvit toatã lucrarea pe care a fãcut-o împãratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul si uneltele pe care le hãrãzise tatãl sãu David, si le-a pus în vistieriile Casei Domnului.

1 Împãrati 8:10  În clipa când au iesit preotii din Locul Sfânt, norul a umplut casa Domnului.

1 Împãraþi 8:11  Preotii n-au putut sã rãmânã acolo sã facã slujba, din pricina norului; cãci slava Domnului umpluse Casa Domnului.

Alta casa a Domnului pe aceleasi temelii

Ezra 5:15  si i-a zis: „Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim, si sã se zideascã din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.”

Ezra 2:68  Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunã voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aseze din nou pe locul unde fusese.

Ezra 3:8  În al doilea an de la venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui sealtiel, Iosua, fiul lui Iotadac, cu ceilalti frati ai lor, preoti ºi Leviti, si toþi cei ce se întorseserã din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru si au însãrcinat pe Levitii de la douãzeci de ani în sus sã vegheze asupra lucrãrilor Casei Domnului.

Ezra 3:9  si Iosua, cu fiii si fraþii sãi, Cadmiel, cu fiii sãi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii ºi fratii lor Levitii, s-au pregãtit toþi, ca un om, sã vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu.

Ezra 3:12  Dar multi din preoti si Leviti, si din capii de familii mai în vârstã, care vãzuserã casa dintâi, plângeau tare, când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Multi altii îsi arãtau bucuria prin strigãte,

Psalmi vorbesc despre Casa Domnului

Psalmi 5:7  Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot sã intru în casa Ta, si sã mã închin cu fricã în Templul Tãu cel Sfânt.

Psalmi 23:6  Da, fericirea si îndurarea mã vor însoti în toate zilele vietii mele, si voi locui în Casa Domnului pânã la sfârsitul zilelor mele.

Psalmi 27:4  Un lucru cer de la Domnul, si-l doresc fierbinte: as vrea sã locuiesc toatã viata mea în Casa Domnului, ca sã privesc frumusetea Domnului, si sã mã minunez de Templul Lui.

Psalmi 42:4  Mi-aduc aminte, si-mi vãrs tot focul inimii în mine, când mã gândesc cum mergeam înconjurat de multime, si cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigãtelor de bucurie si multumire ale unei multimi în sãrbãtoare.

Psalmi 52:8  Dar eu Sunt în Casa lui Dumnezeu ca un mãslin verde, mã încred în bunãtatea lui Dumnezeu, în veci de veci.

Psalmi 55:14  Noi, care trãiam împreunã într-o plãcutã prietenie, si ne duceam împreunã cu multimea în Casa lui Dumnezeu!

Psalmi 66:13  De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruintele fãcute Tie,

Psalmi 84:4  Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Cãci ei tot mai pot sã Te laude

Psalmi 92:13  Cei sãditi în Casa Domnului, înverzesc în curtile Dumnezeului nostru.

Psalmi 101:7  Cel ce se dedã la înselãciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

Psalmi 118:26  Binecuvântat sã fie cel ce vine în Numele Domnului! Vã binecuvântãm din Casa Domnului.

Psalmi 122:1  .  Mã bucur când mi se zice „Haide la Casa Domnului!”

Psalmi 134:1   Iatã, binecuvântati pe Domnul, toti robii Domnului, care stati noaptea în Casa Domnului!

Psalmi 135:2  care stati în Casa Domnului, în curtile Casei Dumnezeului nostru!

Atentie

Eclesiastul 5:1  Pãzette-ti piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, si apropie-te mai bine sã asculti, decât sã aduci jertfa nebunilor; cãci ei nu stiu cã fac rãu cu aceasta.

Isaia 2:3  Popoarele se vor duce cu grãmada la el, si vor zice: „Veniti, sã ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca sã ne învete cãile Lui, si sã umblãm pe cãrãrile Lui.” Cãci din Sion va iesi Legea, si din Ierusalim cuvântul Domnului.

Prorocii vorbesc despre Casa Lui Dumnezeu

Isaia 56:5  le voi da în Casa Mea si înãuntrul zidurilor Mele un loc si un nume mai bune decât fii si fiice; le voi da un nume vesnic, care nu se va stinge.

Isaia 56:7  îi voi aduce la muntele Meu cel Sfânt, si-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugãciune. Arderile lor de tot si jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, cãci Casa Mea se va numi o casã de rugãciune pentru toate popoarele.”

Ieremia 34:15  Voi v-ati întors astãzi în voi însivã, aþi fãcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele sãu, si ati fãcut o învoialã înaintea Mea, în Casa peste care este chemat Numele Meu.

Hagai 2:7  voi clãtina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, si voi umplea de slavã Casa aceasta, zice Domnul ostirilor.”

Zaharia 1:16  De aceea asa vorbeste Domnul: ...Mã întorc cu îndurarea cãtre Ierusalim; Casa Mea va fi ziditã iarãsi în el, si funia de mãsurat se va întinde asupra Ierusalimului....

Zaharia 12:10  Atunci voi turna peste casa lui David si peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare si de rugãciune, si îsi vor întoarce privirile spre Mine pe care L-au strãpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, si-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi-nãscut.

Zaharia 13:6  si dacã-l va întreba cineva: ...De unde vin aceste rãni pe care le ai la mâni?... el va rãspunde: ...În casa celor ce mã iubeau le-am primit...

Zaharia 14:20  În ziua aceea, va sta scris pânã si pe zurgãlãii cailor: ...Sfinti Domnului!... si oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfã înaintea altarului.

Zaharia 14:21  Orice oalã din Ierusalim si din Iuda va fi închinatã Domnului ostirilor; toti cei ce vor aduce jerfe vor veni si se vor sluji de ele ca sã-si fiarbã carnea; si nu vor mai fi Canaaniti în Casa Domnului ostirilor, în ziua aceea.

Maleahi 3:10  Aduceti însã la casa vistieriei toate zeciuielile, ca sã fie hranã în Casa Mea; puneti-Mã astfel la încercare, zice Domnul ostirilor, si veti vedea dacã nu vã voi deschide zãgazurile cerurilor, si dacã nu voi turna peste voi belsug de binecuvântare.

Noul Testament Despre Casa Lui Dumnezeu

Ioan 14:2  În casa Tatãlui Meu Sunt multe locasuri. Dacã n-ar fi asa, v-as fi spus. Eu Mã duc sã vã pregãtesc un loc.

Matei 21:13  si le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casã de rugãciune.” Dar voi ati fãcut din ea o pesterã de tîlhari.”

Ioan 2:16  si a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicati acestea de aici, si nu faceti din casa Tatãlui Meu o casã de negustorie.”

Ioan 2:17  Ucenicii Lui si-au adus aminte cã este scris: „Rîvna pentru casa Ta Mã mãnâncã pe Mine.”

Evrei 3:1  De aceea, frati sfinti, care aveti parte de chemarea cereascã, atintiti-vã privirile la Apostolul si Marele Preot al mãrturisirii noastre, adicã Isus,

2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum si Moise a fost „credincios în toatã casa lui Dumnezeu.”

3 Cãci El a fost gãsit vrednic sã aibã o slavã cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casã are mai multã cinste decât casa însãsi.

4 Orice casã este ziditã de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu.

21 si fiindcã avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,

22  sã ne apropiem cu o inimã curatã, cu credintã deplinã, cu inimile stropite si curãtite de un cuget rãu, si cu trupul spãlat cu o apã curatã.

23 Sã tinem fãrã sovãire la mãrturisirea nãdejdii noastre, cãci credincios este Cel ce a fãcut fãgãduinta

1 Petru 4:17  Cãci Suntem în clipa când judecata stã sã înceapã de la casa lui Dumnezeu. si dacã începe cu noi, care va fi sfârsitul celor ce nu ascultã de Evanghelia lui Dumnezeu?
 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 11916
  • Export PDF: 11
Opțiuni