Spălat
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Fericirea
Resursa adaugata de Connstanntinn in 30/11/2021
    12345678910 0/10 X

 

                              Spălat

 

Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat* de păcatele tale, chemînd* Numele Domnului. “

Fapte 22.16

Ioan 9:11

El a răspuns: „Omul* acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, şi mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi spală-te. » M’am dus, m’am spălat, şi mi-am căpătat vederea. “

Psalmi 12:6

Cuvintele Domnului sînt cuvinte* curate, un argint lămurit în cuptor de pămînt, şi curăţit de şapte ori. Psalmi 18:26

cu cel curat Te arăţi curat, şi cu cel stricat* Te porţi după stricăciunea lui.

Psalmi 19:8

Orînduirile Domnului sînt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile Domnului sînt curate* şi luminează* ochii.

Psalmi 51:2

Spală-mă* cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Psalmi 51:7

Curăţeşte-mă* cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi* mai alb decît zăpada

Psalmi 51:10

Zideşte în mine o inimă* curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Psalmi 7:10

Scutul meu este în Dumnezeu, care mîntuieşte pe cei cu inima curată*.

 Psalmi 73:1

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.

Psalmi 73:13

Degeaba* dar mi-am curăţit eu inima, şi mi-am* spălat mînile în nevinovăţie:

Psalmi 97:11

Lumina este sămănată pentru* cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu inima curată.

Psalmi 119:9

Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău.

Proverbe 15:26

Gîndurile* rele sînt urîte Domnului, dar* cuvintele prietenoase sînt curate înaintea Lui.

Proverbe 22:11

Cine* iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul.

Proverbe 30:12

Este un neam de oameni care* se crede curat, şi totuş, nu este spălat de întinăciunea lui.

Isaia 1:16

„Spălaţi-vă* deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe cari le-aţi făcut! Încetaţi* să mai faceţi răul!

Ieremia 4:14

«Curăţeşte-ţi inima* de rău, Ierusalime, ca să fii mîntuit! Pînă cînd vei păstra gînduri nelegiuite în inima ta? »

Daniel 11:35

Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi*, curăţiţi şi albiţi, pînă la vremea sfîrşitului*, căci sfîrşitul* nu va fi decît la vremea hotărîtă.

Mica 6:11

Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă* nedreaptă şi greutăţi strîmbe în sac?

Ţefania 3:9

„Atunci voi da popoarelor buze curate*, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într’un gînd.

Zaharia 13:2

În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – voi stîrpi* din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate de asemenea din ţară pe proorocii* mincinoşi şi duhul necurat.

Matei 5:8

Ferice* de cei cu inima curată, căci* ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 8:2

Şi* un lepros s’a apropiat de El, I s’a închinat, şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti. “

Matei 8:3

Isus a întins mîna, S’a atins de el, şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit! “ Îndată a fost curăţită lepra lui

 

 

Matei 8:16

Seara*, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvîntul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii,

Matei 6:17

Ci tu, cînd posteşti, unge-ţi* capul, şi spală-ţi faţa,

Matei 15:20

Iată lucrurile cari spurcă pe om; dar a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pe om. “

Matei 23:26

Fariseu orb! Curăţă întîi partea din lăuntru a paharului şi a blidului, pentruca şi partea de afară să fie curată.

Luca 6:18

Cei chinuiţi de duhuri necurate, erau vindecaţi.

Luca 8:15

Sămînţa, care a căzut pe pămînt bun, sînt aceia cari, după ce au auzit Cuvîntul, îl ţin într’o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

Ioan 13:12

Dupăce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S’a aşezat iarăş la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v’am făcut Eu?

Ioan 13:14

Deci*, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v’am spălat picioarele, şi voi sînteţi* datori să vă spălaţi picioarele unii altora.

Ioan 15:2

Pe orice* mlădiţă, care este în Mine şi n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.

Ioan 15:3

Acum voi* sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.

Faptele apostolilor 8:21

Tu n’ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 15:9

N’a făcut nici* o deosebire între noi şi ei, întrucît le-a curăţit* inimile prin credinţă.

Faptele apostolilor 22:16

Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat* de păcatele tale, chemînd* Numele Domnului. “

Faptele apostolilor 24:16

De aceea mă* silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

1 Corinteni 6:11

Şi aşa eraţi unii* din voi! Dar* aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

          2 Corinteni 7:1

Deci*, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeu.

Efeseni 5:3

Curvia*, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici* să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Efeseni 5:26

ca s’o sfinţească, după ce a curăţit-o prin* botezul cu apă prin Cuvînt*,

Filipeni 1:10

ca să* deosebiţi lucrurile alese, pentruca* să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi pînă în* ziua venirii lui Hristos,

1 Timotei 1:5

Ţinta* poruncii este dragostea, care* vine dintr’o inimă curată, dintr’un cuget bun, şi dintr’o credinţă neprefăcută.

1 Timotei 1:19

şi să păstrezi* credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut* din credinţă.

Tit 1:15

Totul* este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei* necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: pînă şi mintea şi cugetul le sînt spurcate.

2 Timotei 2:21

Deci* dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpînului său, destoinic* pentru orice lucrare bună.

Evrei 10:22

să* ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină*, cu inimile stropite şi curăţite de* un cuget rău, şi cu trupul spălat* cu o apă curată.

 

 

Evrei 1:3

El, care* este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine* toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut* curăţirea păcatelor, şi a şezut* la dreapta Măririi în locurile prea înalte,

Iacov 1:21

De aceea lepădaţi* orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blîndeţă Cuvîntul sădit în voi, care* vă poate mîntui sufletele.


Iacov 1:27

Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să* cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi* să ne păzim neîntinaţi de lume.

Iacov 3:17

Înţelepciunea* care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică*.

1 Petru 1:22

Deci*, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v’aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste* de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

1 Ioan 1:7

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele* lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

1 Ioan 1:9

Dacă* ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să* ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 3:3

Oricine* are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Apocalipsa 7:14

„Doamne“, i-am răspuns eu, „Tu ştii“. Şi el mi-a zis: „Aceştia* vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat* hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.

Apocalipsa 22:14

Ferice* de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la* pomul vieţii, şi* să intre pe porţi în cetate!

 

Domnul sa va binecuvinteze ! FRUMOS
Adăugat în 02/01/2022 de milica.holbatu1977
Statistici
  • Vizualizări: 654
  • Export PDF: 1
  • Comentarii: 1
Opțiuni