Versete biblice despre umblare
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Direcții  |  Tematica: Sarcinile vietii
Resursa adaugata de Connstanntinn in 01/07/2021
    12345678910 0/10 X

 

                                                                   Umblarea

 

 

 

Genesa 17:1

 

Cînd a fost Avram în vîrstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S’a aratat*, şi i-a zis: „Eu* sînt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă* înaintea Mea, şi fii fără prihană*.

 

1 Împăraţi 8:23

 

şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu* este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pămînt: Tu ţii* legămîntul şi îndurarea faţă de robii Tăi, cari umblă* înaintea Ta din toată inima lor!

 

1 Împăraţi 8:58

 

ci să* ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui, şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi rînduielile Lui, pe cari le-a poruncit părinţilor noştri!

 

2 Cronici 6:14

 

Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu* este Dumnezeu ca Tine, în ceruri şi pe pămînt: Tu ţii legămîntul şi îndurarea Ta faţă de robii Tăi, cari umblă înaintea Ta cu toată inima lor!

 

Iov 9:8

 

Numai El* întinde cerurile, şi umblă pe înălţimile mării.

 

Psalmi 15:2

 

– Cel ce* umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune* adevărul din inimă.

 

Psalmi 37:3

 

Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie.

 

 Proverbe 10:9

 

Cine* umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol. –

 

Proverbe 13:20

 

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. –

 

Proverbe 14:2

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar* cine apucă pe căi strîmbe, Îl nesocoteşte. –

 

Isaia 40:31

 

dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc* puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. “

 

 

 

Mica 1:3

Căci iată că Domnul* iese din locuinţa* Lui, Se pogoară, şi umblă pe înălţimile* pămîntului!

 

 

 

Mica 2:7

„Este Domnul atît de grabnic la mînie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? “ „Da, cuvintele Mele sînt prielnice celui ce umblă cu neprihănire!

 

 

 

Matei 9:5

Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sînt păcatele“, sau a zice: „Scoală-te şi umblă? “

 

Ioan 12:35

 

Isus le-a zis: „Lumina mai este* puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi* ca unii cari aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine* umblă în întunerec, nu ştie unde merge.

 

Romani 8:5

 

În adevăr, ceice* trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei* ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.

 

2 Corinteni 4:2

 

Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm* Cuvîntul lui Dumnezeu. Ci*, prin arătarea adevărului, ne* facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

 

2 Corinteni 5:7

 

pentrucă umblăm* prin credinţă, nu prin vedere.

 

 

 

Galateni 5:25

Dacă* trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

 

 

 

1 Ioan 1:7

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele* lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

 

. 3 Ioan 1:4

 

Eu n’am bucurie mai mare decît să aud despre copiii* mei că umblă în adevăr.

 

Apocalipsa 11:5

 

Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc*, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă* vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.

 

 

 

 

Psalmi 39:6

 

Da, omul umblă ca o* umbră, se frămîntă degeaba, strînge* la comori, şi nu ştie cine le va lua.

 

Psalmi 82:5

 

Dar ei nu* vor să ştie de nimic, nu pricep’nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate* temeliile pămîntului.

 

Proverbe 2:15

 

cari* umblă pe cărări strîmbe, şi apucă pe drumuri sucite;

 

Proverbe 6:12

 

Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură

 

Proverbe 11:13

 

Cine umblă cu bîrfeli* dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s’a încredinţat. –

 

Proverbe 12:11

 

Cine-şi* lucrează ogorul va avea belşug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este* fără minte.

 

Proverbe 28:6

 

Mai* mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decît bogatul care umblă pe căi sucite.

 

Proverbe 28:7

 

Celce* păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce* umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său.

 

Proverbe 28:18

 

Cine* umblă în neprihănire, găseşte mîntuirea, dar cine* umblă pe două căi strîmbe cade într’o groapă

 

Proverbe 29:3

 

Cine* iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar* cine umblă cu curvele risipeşte averea.

 

Eclesiastul 2:14

 

înţeleptul* îşi are ochii în cap, iar nebunul umblă în întunerec.

 

 

 

Eclesiastul 7:29

Numai, iată ce am găsit: că* Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei* umblă cu multe şiretenii.

 

Isaia 50:10

 

Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în* întunerec şi n’are lumină, să* se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!

 

Isaia 56:11

 

Totuş sînt nişte cîni* lacomi, cari nu se mai satură*. Sînt nişte păstori cari nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: –

 

Isaia 65:2

 

Mi-am întins mînile* toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gîndurilor lui!

 

Luca 20:46

 

„Păziţi-vă* de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi, şi să le facă* lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintîi în sinagogi, şi după locurile dintîi la ospeţe;

 

Galateni 5:26

 

Să* nu umblăm după o slavă deşartă, întărîtîndu-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

 

Galateni 6:12

 

Toţi ceice umblă după plăcerea oamenilor, vă* silesc să primiţi tăerea împrejur, numai* ca să nu sufere* ei prigonire pentru Crucea lui Hristos.

 

Filipeni 2:21

 

Ce-i drept, toţi umblă* după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.

 

Filipeni 3:16

 

Dar în lucrurile* în cari am ajuns de aceeaş* părere, să umblăm la fel*.

 

Coloseni 3:25

 

Căci cine umblă cu strîmbătate, îşi va primi plata după strîmbătatea, pe care a făcut-o; şi nu* se are în vedere faţa omului.

 

2 Petru 1:9

 

Dar cine nu are aceste lucruri, este* orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit* de vechile lui păcate.

 

 

 

2 Petru 2:10

mai ales pe* ceice, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpînirea. Ca nişte îndrăzneţi* şi încăpăţînaţi ce sînt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile,

 

1 Ioan 1:6

 

Dacă* zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întunerec, minţim, şi nu trăim adevărul.

 

1 Ioan 2:11

 

Dar cine urăşte pe fratele său, este în întunerec, umblă* în întunerec, şi nu ştie încotro merge, pentrucă întunerecul i-a orbit ochii

 

 

 

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1207
Opțiuni