John Piper, albumul Când nu-L doresc pe Dumnezeu - Cum să lupți pentru bucurie, predici, pagina 1
     
John Piper Sursa originala: http://www.desiringgod.org/ By John Piper. ©2014 Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org