Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

BIBLIA AFIRMĂ CĂ EXISTĂ MAI MULTE ÎNVIERI ȘI JUDECĂȚI
Autor: Victor Dobrescu  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Dobrat in 07/12/2018
    12345678910 0/10 X

 

 

BIBLIA AFIRMĂ că există MAI MULTE ÎNVIERI,

în CONSECINȚĂ există și MAI MULTE JUDECĂȚI.

-----------------------------------------------

Reprezentativ este pasajul din 1 Corinteni 15:

20.  Dar acum,   Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

21.  Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.

22.  Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa,  toţi vor învia în Hristos;

23. dar fiecare la rândul cetei lui.    Hristos este cel dintâi rod;

 ---------------

(Între Învierea Domnului Isus Hristos și învierea credincioșilor adormiți în Hristos și îmbrăcarea în nemurire a celor în viață se desfășoară Istoria Bisericii.

 

Această perioadă a început la zece zile după Înălțarea Domnului Isus la cer, la sărbătoarea Cincizecimii din Ierusalim, când a fost întemeiată Biserica de către Domnul Isus prin trimiterea Duhului Sfânt de la Dumnezeu Tatăl peste ucenicii Săi, și continuă încă.)

---------------

23….apoi,  la venirea Lui,  cei ce sunt ai lui Hristos.  

---------------
(Atunci va avea loc Răpirea Bisericii conform 1Tesalonicieni 4:13-18,  eveniment descris de apostolul Pavel ca o taină în 1Corinteni 15:51-53.

 

De la Răpire și până la momentul când Domnul Isus v-a da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, conform Apocalipsa 20,  se va desfășura Istoria Împărăției de o mie de ani)

---------------

24.  În urmă, va veni sfârşitul, când El va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.

(La finalul Împărăției de o mie de ani va veni sfârșitul când Domnul Isus va judeca pe toți necredincioșii din toate timpurile, va crea un nou univers,  după care va da pe vecie Împărăţia în mâinile Tatălui.)
---------------

25. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

26. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.

„Apostolul Pavel foloseşte adverbele „epeita”=după aceea nr. Strong 1899) (v. 23) şi „eita”=pe urmă sau după aceea nr. Strong 1534) (v. 24),  care indica o succesiune temporală.

 

Pentru a indica evenimente concomitente el putea sa folosească adverbul „tote”,  dar nu a făcut acest lucru.”

 

În sprijinul acestei afirmații stau mărturie și termenii în limba greacă pentru învierea spirituală şi învierea în trup, care nu sunt termeni interschimbabili.

 Învierea Spirituală

• În Efeseni 2:6 verbul συνηγειρεν – sunegheiren (nr Strong 4891) arată că noi care eram morţi în păcate, am fost înviaţi împreună cu Hristos şi avem parte de o înviere prezentă, reală, spirituală, prin credinţa în Mântuitorul nostru.

 

• În Ioan 5:25 verbul ζησουσιν – zesusin (nr Strong 2198) indică faptul că oamenii vii, însă morţi din punct de vedere spiritual, vin la viaţă la chemarea Domnului Isus Hristos prin credinţa în jertfa Sa.

 

•„Nu există nici o analogie adevărată între Ioan 5:25-29 şi Apocalipsa 20:4-5”.

-----------------------------------------------

Învierea în Trup

• În Ioan 5:29; Apocalipsa 20:5-6 verbul αναστασισ(ν)- anastasis (n) (nr Strong 386) se referă la cei morţi din morminte, care la chemarea Domnului Isus vor avea parte diferenţiat de o înviere viitoare în trup, unii pentru răsplată, alții pentru condamnare.

 

• În Apocalipsa 20:4-5 și 2:8 verbul εζεσαν – ezesan (nr Strong 2198) indică o înviere în trupuri glorificate a celor credincioşi, la fel ca şi în cazul Domnului Isus Hristos (conform Apocalipsa 2:8).

• Aceasta este întâia înviere –προτος αναστασις- protos anastasis – de care a avut parte Domnul Isus şi de care vor avea parte doar cei credincioşi.

„Cuvântul din limba greacă pentru întâia „înviere” din Apocalipsa 20:5 şi 6 este anastasis, care înseamnă „a sta în picioare, o înviere a trupului”. Anastasis provine din două cuvinte greceşti:  histemi, care înseamnă „a sta în picioare” şi ana, care înseamnă „sus”. Deci, numai trupul se poate ridica la înviere. Este, deci, evident, că termenul „adormit” se referă la trup.”

-----------------------------------------------

Când și cine are parte de întâia înviere (προτος αναστασις) în trup?

• La Răpirea Bisericii vor fi înviaţi credincioşii adormiţi în Hristos, iar cei vii vor fi glorificaţi, Ioan 14:1-3; 1Tesalonicieni 4:14-17; 1Corinteni 15:23,0-55.

 

• După şapte ani de la Răpirea Bisericii, după bătălia de la Armaghedon şi după legarea lui Satan, vor fi înviaţi credincioşii din Vechiul Testament şi toţi martirii din timpul Necazului cel Mare, Daniel 12:2; Apocalipsa 20:4.

-----------------------------------------------

Cine NU are parte de întâia înviere (προτος αναστασις) în trup?

• N-au parte de întâia înviere „morţii mari şi mici” (necredincioşii din toate timpurile, de la împăraţi şi regi la sclavi), Apocalipsa 20:5.

 

• Ei vor fi înviaţi la finalul Împărăţiei de o mie de ani şi vor avea parte de a doua moarte, Apocalipsa 20:6.

 

• Doar morţii mari şi mici vor fi prezenţi la „Judecata de la Marele Tron Alb” (θρονον μεγαν λευκον), Apocalipsa 20:5,2.

-----------------------------------------------

Sfânta Scriptură infirmă concepția că ar exista exista o înviere simultană pentru toţi oamenii din toate timpurile și o judecată unică pentru întreaga omenire.

Deci, Biblia afirmă că există mai multe învieri, în consecință există și mai multe judecăți.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Judecata de la scaunul lui Hristos

βηματος του χριστου

 

– ” Texte biblice: 1Corinteni 3.1-15,2Corinteni 5:6-10, Romani 10:12

–    Cine va fi judecat:  numai credincioșii. Este diferită de judecata de la Tronul Mare şi Alb.

–    În ce constă:  în răsplătire.”

 2) „Termenul folosit este bema = platformă înaltă, conectat cu jocurile atletice (jurizare).  Credinciosul a fost judecat pentru condamnare la Calvar, când a crezut în domnul Isus Hristos” (Ioan 5.4, Coloseni 2:13b; 1Ioan 2:12)

–  ”Judecătorul: Domnul Isus Hristos (Ioan 5:22).

–    Locul: În cer, în Cetatea Sfântă-Noul Ierusalim (Ioan 14:1-3; Apocalipsa 3:21; 21:2-3).

–  Timpul: În timpul Necazului cel Mare (care începe în momentul când Antihristul „…Omul fărădelegii…fiul pierzării…potrivnicul…se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesalonicieni 2).”

–  Faptele şi cuvintele rele mărturisite sunt iertate, dar sunt luate în calcul ca şi cele bune la judecata pentru răsplătire (Romani 14:10,2; 1Corinteni 3:10-15; 2Corinteni 5-10).

–  Evaluarea lucrării de slujire se va face în lumina înzestrărilor pe care ni le-a dat Dumnezeu (1Corinteni 12:4-11; Romani 12:6-8; Efeseni 4:11-15).

–  Etalonul judecăţii va fi dragostea. A fost lucrarea de slujire a Domnului Isus făcută din dragoste sau din interes? (Marcu 12:29-31; Coloseni 3:23; Efeseni 6:6-7).

–  Utilizarea timpului şi comportamentul în familie, în Biserică şi în societate. (Psalmul 90:12; 2 Petru 3:12; 1Timotei 5:8; Matei 12:36-37; 1Timotei 3:15; Iacov 5:17; 2Petru 1:7b).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Judecata de la Tronul Slavei lui Hristos

θρονου δοξης του χριστου

Judecata Națiunilor (neamurilor)

Matei 25:31-46

Trei categorii de persoane sunt prezente

1)  „Oi”, cei mântuiţi dintre neamuri;

2) „Capre”, cei nemîntuiţi dintre neamuri; şi

3) „Fraţi”, rămăşiţa credincioasă din Israel.

 

–  ”Locul – Pe Pământ, Matei 25:31; Apocalipsa 5:10; 20:4; Col 3:4.

–  Timpul- După bătălia de la Armaghedon, după 7 ani de la Răpirea Bisericii, Dan 9:27; Apocalipsa 19:8.

–  Cine vor fi judecaţi? Cei care vor supravieţui Necazului Cel Mare.

–  În ce constă judecata? Va decide cine va intra în Mileniu. Cei respinşi vor fi trimişi în focul cel veşnic.

 Criteriul de judecată.  Modul în care s-au comportat cu credincioşii dintre evrei.

Cei judecaţi vor fi „toate neamurile” care trăiesc în acel moment pe pămînt, cu excepţia lui Israel.

–  Scena se petrece pe Pămînt;

–  Nici o carte nu este deschisă;

–  Este vorba de cei care trăiesc  şi nu de cei răpiţi sau înviaţi dintre cei morţi”.

 

Faptul că cel drept şi cel nedrept sînt încă amestecaţi şi trebuie separaţi după stabilirea împărăţiei Domnului Isus Hristos pe pămînt,  arată că Răpirea nu putea să aibă loc în acel timp al venirii Domnului Isus pe Pământ, după Necazul Cel Mare!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Judecata lui Israel

„Texte biblice:

–  Ezechiel 20:34-38; Maleahi 3:2-5.

–  Cine va fi judecat: POPORUL ISRAEL.

–  În ce constă: Va înlătura răzvrătiții din Israel.

La final, evreii care vor crede, vor recunoaşte pe Mesia şi vor intra în împărăția de 1000 de ani.

–  Judecătorul: Domnul Isus Hristos.

–  Locul: Pe Pământ.

–  Timpul:  O perioadă de timp, nu un eveniment unic, în timpul Necazului Cel Mare, fără a se identifica cu aceasta.”

Trei grupuri de oameni care vor avea parte de Împărăţia de 1000 de ani

Biserica, în Locul preasfânt, adică în Cetatea Sfântă – Noul Ierusalim (360 000 km2), fiind părtaşă domniei şi preoţiei Domnului Isus Hristos (Apocalipsa 3:21; 5:9-10; 20:4).

Israel, în Locul sfânt, slujind lui Dumnezeu pe pământ, în Noul Templu (≈130 km2) la fel ca leviţii din vechime (Ezechiel 40-46).

Națiunile (neamurile), în curtea de afară, venind să aducă Domnului închinarea lor, cum o făceau altădată cele 12 seminţii ale lui Israel (Psalmul 67; Zaharia 14:16; Matei 25:32;).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Judecata de la Tronul Mare și Alb

θρονον μεγαν λευκον
Apocalipsa 20:11-15

2 Petru 2:10 În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

În timpul acelei judecăţi finale, când universul nu va mai exista, credincioşii din toate timpurile vor fi în Cetatea Sfântă, în Noul Ierusalim, Ioan14:1-3; Apocalipsa 21:3.

–  „Locul – Undeva, unde nu vor mai exista cerurile şi pământul, Apoc 20:11. Va exista şi iazul de foc unde vor fi aruncaţi cu 1000 de ani înainte de judecata finală fiara şi proorocul mincinos, iar apoi Satan (Apocalipsa 19:20; 20:10).

–  Timpul – După finalul Împărăţiei de 1000 de ani, Apocalipsa 20:7-11.

–   Judecătorul: Dumnezeu Tatăl prin Fiul

–  Cine vor fi judecaţi? Toţi necredincioşii din toate timpurile.

–  În ce constă judecata? În stabilirea gradului de pedeapsă pentru fiecare în parte.

–  Baza judecăţii este „Cartea Vieții” (determină destinul);   şi „Cartea faptelor oamenilor” (care determină gradul de pedeapsă pentru fiecare individ în parte).”

–   În iazul de foc vor fi aruncaţi toţi necredincioşii din toate timpurile, iar în final Moartea şi Locuinţa morţilor (Apocalipsa 20:14).

-----------------------------------------------

După Judecata de la Tronul Mare și Alb va fi creat un nou univers, iar pe Noul Pământ va coborî „din cer de la Dumnezeu Cetatea cea Sfântă, Noul Ierusalim”. Va începe timpul fără sfârșit (Efeseni 5:5; Apocalipsa 20:15; 21:1-2).

Când toate aceste evenimente escatologice se vor împlini, pentru că Domnul Isus Hristos „trebuie … să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale, … El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl,  după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere” (conform 1 Corinteni 15:24-25).

Concluzia este că,   Împărăția de o mie de ani, clădită și condusă de Domnul Isus,  continuă sub conducerea lui Dumnezeu Tatăl, și în acest sens Împărăția este și râmâne Veșnică , iar Domnul Isus Hristos va fi Coregent cu Dumnezeu Tatăl (conform Apocalipsa 3:21; 21:22-23)

-----------------------------------------------

Împărăția va cuprinde atât pe cei credincioși care au fost conduși în timpul Împărăției de o mie de ani, căt și pe toți oamenii mântuiți din toate timpurile,  dar și toate categoriile de îngeri care nu s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu.

-----------------------------------------------

De ce trebuie să transfere Domnul Isus Hristos Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl?

Pentru că deși Domnul Isus „este egal cu Tatăl ca esență, ca natură în ceea ce privește caracterul, [totuși]  Tatăl este mai mare ca Fiul ca funcție, ca autoritate, ca poziție”.

Dobrescu Victor 

Frate Victor Dobrescu, deoarece ai ceva giduri asemanatoare cu ale mele as dori sa comunicam. am o intrebare ; daca raspunsul este satisfacator-vom continua. Deci: Cite judecati si cite invieri sunt?
Astept raspunsul. Pace si numai bine.
Adăugat în 10/12/2018 de danvalcu
Victor Dobrescu către fratele Dan Valcu,

La întrebarea dumneavoastră: „Cîte judecăți și cîte învieri sunt?”

Răspunsul pentru prima parte a întrebării „Cîte judecăți... sunt?” este următorul:


1) În trecut a fost
============
Judecata din Grădina Edenului (Genesa 3:15). Printr-o profeție Dumnezeu a judecat pe Satan (puterea din spatele șarpelui). Judecata lui Dumnezeu a venit prompt peste el, dar cu consecinţe dramatice şi pentru om. Judecata evidenţiază şi faptul că simpla vedere a şarpelui de către oameni va produce un sentiment de repulsie în ei. Imaginea lui le va aduce aminte permanent de tragedia primilor părinţi, Adam şi Eva, din grădina Edenului. În acelaşi timp, oamenii vor fi conştienţi că dincolo de şarpe era influenţa lui Satan. El se va afla în fruntea demonilor şi a celor ce slujesc împărăţia întunericului, luptând împotriva Domnului Isus Hristos, care însă în final îl va învinge. În Apocalipsa 20:2, şarpele este identificat cu Satan.

Profeţia din Genesa 3:15 evidenţiază că înainte de victoria finală a Domnului Isus Hristos, va fi o luptă îndelungată între bine şi rău. Dumnezeu a promis înaintea judecării lui Adam şi Eva venirea lui Mesia. Aceasta a fost un exemplu de îndurare a lui Dumnezeu faţă de părinţii omenirii care au căzut în păcat.


Și protopărinții omenirii, Adam și Eva, au fost judecați de Dumnezeu. Fiindcă prin aspiraţiile ei, Eva l-a determinat pe Adam să păcătuiască, femeia urma să treacă prin suferinţele naşterii. Deasemenea, femeia a ajuns să fie dependentă de bărbat, în ce priveşte dorinţele ei şi avea sa fie sub autoritatea soţului ei (Geneza 3:16).

Ca urmare a faptului că Adam a ascultat de dorinţa Evei, bărbatul a fost supus unor restricţii şi rigori divine. El urma să-şi câştige existenţa cu trudă şi sudoare din pământul din care fusese luat. Pământul urma să producă spini şi pălămidă, iar la finalul vieţii sale terestre omul urma să se întoarcă în pământ (Geneza 3:17-19).
__________________________________________
Judecata omenirii prin Potop (Genesa 6:7-8; 7:7, 21-23)
__________________________________________

Judecata de la crucea lui Hristos pentru păcatele credinciosului (Ioan 5:24; Romani 5:9; 8:1; 2Corinteni 5:21; Galateni 3:13; Evrei 9:26-28; 10:10,14-17; 1 Petru 2:24; 3:18). „Această judecată se referă la Isus Hristos ca purtător al păcatelor celui credincios, păcate care au fost judecate în Persoana lui Hristos „înălţat” pe cruce. Rezultatul a fost moarte pentru Hristos şi îndreptăţire pentru credincios, care nu va mai putea niciodată să fie pus în primejdie.”
__________________________________________


2) În prezent este
============

Judecată zilnică de sine a credinciosului (1 Corinteni 11:31). „Ea nu este atât condamnarea morală de către creştin a căilor sale proprii, ci mai ales a lui însuşi pentru permiterea acestor căi. Judecata de sine evită disciplinarea. Dacă judecata de sine este neglijată, atunci Domnul judecă şi rezultatul este disciplinarea, dar niciodată condamnarea.”
__________________________________________


3) În viitor va fi:
=================

Judecata de la Scaunul lui Hristos (βηματος του χριστου) pentru răsplătire a credincioșilor „în Hristos”. Va avea loc în cer după Răpirea Bisericii (Romani 14:10c,12; 1Corinteni 3:10-15; 2Corinteni 5:10) în timp ce pe pământ se desfășoară Necazul cel Mare.
__________________________________________

Judecata credincioșilor din Vechiul Testament pentru răsplătire despre care este scris în Daniel 12:1-3. Va avea loc după finalul luptei de la Armaghedon (luptă profețită în Daniel 11).
A nu se uita: cartea lui Daniel are un caracter apotelesmatic.
__________________________________________

Judecata credincioșilor care vor fi martirizați în timpul Necazului cel Mare pentru răsplătire. Judecata va avea loc după finalul luptei de la Armaghedon – Apocalipsa 20:4-6. Vor domni împreună cu Domnul Isus în Împărăția de o mie de ani.
__________________________________________

Judecata evreilor care vor supraviețui Necazului Cel Mare – Ezechiel 20:34-38. Evreii care vor crede în Hristos vor intra în trupuri fizice în Împărăția de o mie de ani, iar răzvrătiții vor ajunge în „iazul de foc”.
__________________________________________

Judecata de la „Tronul slavei lui Hristos” (θρονου δοξης του χριστου) a Națiunilor (Neamurilor) care vor supraviețui Necazului cel Mare – Ioel 3:1-2; Matei 25:31-46.

Criteriu de judecată va fi modul în care au manifestat credința în Hristos prin fapte în relațiile cu credincioşii dintre evrei, în timpul Necazului cel Mare. Cei care vor fi găsiți credincioși vor intra în trupuri fizice în Împărăția de o mie de ani, iar restul vor merge în „iazul de foc”.
__________________________________________

Judecata lui Satan și a îngerilor care îl slujesc după ultima revoltă inițiată de Satan împotriva lui Dumnezeu (Apocalipsa 20:7-10; Matei 25:41; 2 Petru 2:4; Iuda 6).
__________________________________________

Judecata necredincioșilor din toate timpurile la „Marele Tron Alb” (θρονον μεγαν λευκον), va avea loc după finalul Împărăției de o mie de ani și după judecarea lui Satan. Cu toții vor merge în „iazul de foc”.

=====================================

Frate Dan Valcu,

Răspunsul pentru a doua parte a întrebării „...cîte învieri sunt?” este următorul:

Învierea spirituală indică faptul că oamenii vii, însă morţi din punct de vedere spiritual, vin la viaţă la chemarea Domnului Isus Hristos prin credinţa în jertfa Sa (Ioan 5:25).
__________________________________________

Învierea trupului (readucerea la viață)
În Vechiul Testament sunt relatate minuni despre morți care au fost readuși la viață în aceleași trupuri (2 Împărați 4:32-35; 13:21). Elisei l-a readus la viață pe fiul Sunamitei, iar omul care murise și a fost aruncat în mormânt peste „oasele lui Elisei…a înviat și s-a sculat pe picoare”.

Iar în Noul Testament este scris că Domnul Isus a readus la viață pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain și pe Lazăr (Matei 9:25; Luca 7:15; Ioan 11:43-44).

În Evanghelia după Matei 27:52-53 este scris că după învierea Domnului Isus „multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat... au intrat în Sfânta cetate, şi s-au arătat multora”.

Apostolul Petru a readus-o la viață pe Tabita din Iope, iar apostolul Pavel l-a readus la viață pe Eutih din Troa (Faptele Apostolilor 9:36-41; 20:9-10).

Toți cei care au fost readuși la viață din moarte, totuși, după un anumit timp au murit.
__________________________________________
Mântuitorul nostru le-a făcut cunoscut ucenicilor săi (inclusiv femeilor Luca 24:1-8), Învierea Sa a treia zi după răstignirea și moartea Sa pe cruce (Matei 17:23; Marcu 10:34; Luca 9.22; 18:33; Ioan 10:18).
__________________________________________

Ordinea învierilor celor glorificați

Învierea Domnului Isus Hristos

„Deși alții au înviat dintre cei morți înaintea [Domnului Isus], Εl a fost primul care a înviat din mormânt cu un corp care n-a mai fost supus morții [cum s-a întâmplat cu cei care au fost readuși la viață din moarte] (Romani 6:9; Apocalipsa 1:18). Învierea Sa este prima dintre cele care vor veni (1Corinteni15:23).”
__________________________________________

Învierea credincioșilor „în Hristos”

Învierea celor adormiți în Hristos din perioada Bisericii și glorificarea credincioșilor în Hristos care vor fi în viață la venirea Domnului Isus Hristos pe norii cerului pentru Răpirea Bisericii (1Tesalonicieni 4:16).

Învierea și glorificarea (în timpul Necazului cel Mare) a celor doi martori (care pot fi Enoh și Ilie) care vor fi omorâți „în piața cetății celei mari” și ridicați apoi la cer sub privirile îngrozite ale celor care-i vor vedea (Apocalipsa 11:3-12).

Învierea credincioșilor morți din Vechiul Testament pentru răsplătire (Daniel 12:2), după Necazul cel Mare la a doua venire A Domnului Isus.

Învierea martirilor din Necazul cel Mare pentru răsplătire (Apocalipsa 20:4-6) după Necazul cel Mare la a doua venire a Domnului Isus.

„Aceste Învieri ale sfinţilor din toate epocile constituie prima înviere (Apocalipsa 20:6), învierea pentru viaţă (Ioan 5:29) sau învierea celor drepţi (Luca 14:14).”
__________________________________________

Ultima înviere pentru condamnare

Învierea morţilor, mari şi mici, a tuturor necredincioșilor din toate timpurile, pentru judecata de la Marele Tron Alb. Învierea aceasta reprezintă a doua înviere și este pentru condamnare la „iazul de foc” (Apocalipsa 20:5a, 15; Luca14:13-14; Ioan 5:28-29).

Victor Dobrescu


Adăugat în 12/12/2018 de Dobrat
Statistici
  • Vizualizări: 208
  • Comentarii: 2
  • Gramatical incorect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni