Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Până va intra numărul deplin al neamurilor.
Autor: Laura Daniela Marinau  |  Album: Profeții  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de loredanam in 11/12/2016
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

Unii dintre noi suntem obișnuiți cu conceptul potrivit căruia, după ce va fi mântuit  ulltimul suflet dintre neamuri (și doar Domnul știe cine este acela), atunci abia se va întoarce Israelul ca popor la Cristos. După unele păreri, (agreate mai ales între Bethren),  atunci Biserica va fi răpită la cer, iar israeliții proaspăt convertiți vor trece prin „vremea de necaz a lui Iacov”, apoi vor fi mântuiți, dar nu ca Mireasă, ci ca „Prietenul Mirelui” sau în calitate de „nuntași”

Mai sunt și cântările penticostale „Simțim cum Harul de la Neamuri începe să se ia”, respectiv „Stă scris că Harul de la neamuri se va ridica/ Și ușa cea deschisă se va încuia”. Oare așa să fie? Ce spune textul biblic despre acest subiect?  

Romani 11: 1 "Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său? ” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. "

Prima Biserică s-a format la Ierusalim, din iudei convertiți la Cristos, ca un răspuns la predicile lui Petru. Citim că într-o singură zi s-au pocăit 3000 (F. A. 2: 41) și apoi că numărul bărbaților credincioși ajunsese la 5000 (F. Ap. 4: 4). Așa că putem aprecia cu o anumită siguranță numărul ucenicilor de ambele sexe la cam 10000. Apoi a început prigoana și ei s-au risipit în Galileea, Samaria, apoi până în Europa și…la marginile pământului cunoscut până atunci. Potrivit tradiției, Andrei a ajuns în Dobrogea, predicând la daci și sciți, iar Toma până în India.

Romani 11: 25 "Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţinea până va intra numărul deplin al neamurilor.

Ceea ce Pavel numește „împietrirea” unora dintre iudei, s-a observat din timpul propovăduirii lui Pavel, când se converteau mai degrabă mulți neevrei, decât iudeii din sinagogile vizitate în primul rând de apostolul neamurilor. Se poate afirma deci că procentul creștinilor circumciși era mai mic decât al celor ce se converteau din alte popoare (raportat la masa totală a populațiilor respective). Și, timp de aproape 2000 de ani, evreii au fost cunoscuți ca fiind majoritar mozaici, în timp ce în Europa și America de Nord, aproape toate țările se intitulau „creștine”, deoarece poulația majoritară era botezată. Toruși, noi știm că ucenicii autentici au fost întotdeauna minoritari, între creștinii nominali.

Romani 11: 11 "Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? ” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; "

Pavel mărturisea că s-a întors înspre neamuri, deoarece a fost respins de ai săi, ca și Domnul Isus Cristos.

Romani 11: 12 "dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? "

Romani 11: 15 "Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? "

Romani 11: 26 "Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. "

S-ar putea înțelege că atunci va reveni pe pământ (în Sion) Domnul Isus Cristos.

Ce este mai important, înțelegem prin numărul deplin al neamurilor. nu numărul total al mântuiților neevrei, ci faptul că vor fi evanghelizate și vor face parte din Biserică toate popoarele. . . După aceea, rămășița lui Israel se va întoarce în masă la Domnul. Cum a profețit Mântuitorul, vor fi eligibile pentru mântuire toate popoarele:

Matei 24: 14 "Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. "

Mai este un număr de limbi în care nu a fost tradusă Biblia, dar după evanghelizarea acestor grupuri lingvistice, putem spune că a intrat „numărul deplin al neamurilor. ” Atunci ne putem aștepta la o întoarcere masivă a lui Israel.

Îm Apocalipsa citim:  

Apocalipsa 14: 6 "Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. "

Apocalipsa 7: 9 "După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, "

Apocalipsa 7: 14 "„Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii. ” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. "

Iată că și după mântuirea Israelului se mai pocăiesc, în necazul cel mare, mulți dintre Neamuri, căci spălarea și albirea hainelor în sângele Mielului indică nașterea din nou. Și de unde ar putea face parte israeliții și neevreii convertiți în necaz, dacă nu tot din Biserica prigonită-Mireasa lui Cristos?

Iată deci că întoarcerea lui Israel este o oportunitate pentru neamuri  și „viață din morți” adică tot mântuire!

Slăvit să fie Domnul care ne iubește pe toți! Biserica va include mereu pe toți mântuiții, evrei și neevrei! Și așa va fi în Ierusalimul ceresc! Chiar dacă unii dintre creștinii evrei par mai deosebiți, sugerând dubla binecuvântare.

Galateni 3: 28 "Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. "

„Când chemarea naţională, internaţi­onală şi spirituală a Israelului vor coinci­de din punct de vede­re temporal, aceasta va reprezenta o bi­necuvântare de ne­descris pentru toate popoarele: «Dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi pli­nătatea întoarcerii lor?» (Rom. 11,12). Atunci toate naţiunile se vor bucura de domnia divină a Israelului. În Psal­mul 67 se spune referitor la aceasta: «Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. Se bucură neamurile şi se înveselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi povăţuieşti neamurile pe pământ» (v.4-5). Conform Psalmului 18,43, Israelul va fi în fruntea popoa­relor: «Tu mă scapi din neînţelegerile poporului; mă pui în fruntea neamurilor; un popor pe care nu-l cunoşteam îmi este supus.» Dumnezeu i-a făgăduit aceasta şi lui Moise: «Dacă vei asculta de gla­sul Domnului Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor nea­murilor de pe pământ» (Deut. 28,1).” Am adăugat acestea, deoarece este părerea lui Win Malgo” si este postata in studiul despre Israel si neamuri, pe site
Adăugat în 20/12/2016 de loredanam
Detalii „apocaliptice” sau profetice dar Împ. de 1000 de ani va veni întocmai și totul se va împlini literal...
Israel cu David în frunte, o altă formă ceremonială de închinare...și Stăpânul, Împăratul Cel veșnic pe Tronul Slavei Sale după ce tot ce Ia fost pus la picioare a închinat Tatălui nostru veșnic...Frumos spus...Domnul să vă binecuvânteze!
Adăugat în 20/12/2016 de Ioanhapca
Statistici
  • Vizualizări: 1081
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni