Cercetare 2
Autor: Muresan Marius  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Adaugata in 23/08/2008
Binecuvântat este omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!

IEREMIA 17:7

"Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape.

ISAIA 55:6

Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.

PSALMUL 34:4

Eram pradă necazului şi durerii. Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis: "Doamne, mântuieşte-mi sufletul."

PSALMUL 116:3b-4

Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui.

PSALMUL 34:6

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!

PSALMUL 34:8a

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

1 PETRU 5:7

Puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare

MALEAHI 3:10b

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.
Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.
De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire

PSALMUL 1

Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.

PROVERBE 16:25
Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.

PROVEBE 16:17

Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit.

PROVERBE 16:20

Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!
Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. "Încă puţină, foarte puţină vreme", şi "Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.

EVREI 10:35-37

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

2 PETRU 3:9

Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică.
Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

IACOV 1:26-27

Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!
Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?

IACOV 2:19-20

Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.

IACOV 4:5

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

IACOV 4:7

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

COLOSENI 3:5-6

Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

EFESENI 4:31

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

1 CORINTENI 15:58

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi."

FAPTE 4:12

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

1 TIMOTEI 2:5

Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare,

FAPTE 3:19
Fratilor sa nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

1 ioan 3:18

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

1 IACOV 1:22

Nu vă înşelaţi: "Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

GALATENI 6:7

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică.

IOAN 6:47
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

ROMANI 6:23

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

IOAN 3:16

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire

1 IOAN 1:9

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…"

FAPTE 17:30-31

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările

PROVERBE 3:5-6

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra

PSALMUL 37:4-5

AMIN
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1567
  • Export PDF: 1
  • Favorită: 2
Opțiuni
Din același album
Isaia 58:11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.