CUM POŢI PRIMI DESCOPERIRE DIVINĂ DIN BIBLIE
Autor: De Fuchsia Pickett- Trad. O. Vinter  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de corinteni in 19/01/2008
    12345678910 0/10 X

CUM POÞI PRIMI DESCOPERIRE DIVINÃ DIN BIBLIE
De Fuchsia Pickett

Sunt multe moduri în care tu poþi sã te realtezi la Biblie. Unii oameni folosesc ani de zile ca s-o studieze pentru calitãþile ei istorice sau literare, în timp ca alþii o citesc ca sã cîºtige cunoºtinþe intelectuale despre creºtinism. Din pãcate, mulþi creºtini citesc zilnic Biblia dintr-un simþ de fricã sau obligaþie, ºi nu realizeazã niciodatã cã „Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi puternic,... strãbãtând chiar pânã acolo cã poate divide sufletul de duh...ºi este cel care distinge gândurile ºi intenþiile inimii.” (Evr. 4:12). Existã o singurã cale de a descoperi viaþa ºi puterea Cuvântului lui Dumnezeu ºi de a intra în genul de relaþie cu El pe care El a intenþionat-o pentru copii Lui ca sã se bucure de ea.

Pentru a experimenta prietenia, pãrtãºia ºi paternitatea lui Dumnezeu noi trebuie sã ajungem sã-L cunoaºtem prin revelaþie divinã din Cuvântul Lui. Când vorbim despre descoperire divinã vorbim despre dezvãluirea lui Isus Cristos credincioºilor. Spus simplu, minunea descoperirii divine este aceea cã dezvãluie mintea lui Cristos minþii tale, sentimentele Lui – sentimentelor tale, ºi Voia Lui – voii tale. Când tu experimentezi acea dezvãluire, caracterul tãu va fii transformat în asemãnarea cu Isus Cristos. Face ca cine eºti tu sã fie mai mult cine este El.

Isus Cristos este frumosul, radiantul, atot-puternicul Fiu al lui Dumnezeu. Caracterul Lui este atât de adânc, de bogat, cu atâtea multiple feþe încât spiritul uman nu poate conþine tot ce este El. Dumnezeu Tatãl nostru în harul ºi înþelepciunea Lui face ca natura binecuvântatã a lui Cristos sã ne fie dezvãluitã sau fãcutã clarã prin procesul revelaþiei divine. Puþin câte puþin, ajungem sã-L cunoaºtem pe Salvatorul nostru. Pe mãsurã ce asta se întâmplã, afecþiunea ºi dorinþa noastrã dupã El vor creºte. Vom descoperi o pasiune pentru Prezenþa Lui, ºi o dorinþã tot mai adâncã de a-I fii pe plac. În acest proces. Noi suntem schimbaþi, puþin câte puþin, „din slavã în slavã” (2Cor 3:18).

O cãutare atentã a Scripturii aratã faptul cã Cristos vine sã locuiascã în spiritul nostru atunci când suntem nãascuþi din nou – când acceptãm sacrificiul sângelui Lui pentru iertarea pãcatelor noastre. De aceea poate auzi cã experienþa mântuirii (salvãrii) este menþionatã ca „primirea lui Isus”. Dar odatã ce ne-am convertit, divina viaþã misterioasã a lui Cristos în duhul nostru trebuie revelatã, sau dezvãluitã sufletelor noastre – minþii noastre, voinþei noastre ºi emoþiilor noastre – pentru ca noi sã ne bucurãm de o relaþie intimã, vibrantã cu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.

Descoperirea lui Cristos aduce smulgerea „vãlului cãrnii” care divide sufletul nostru ºi duhul nostru.
Acest vãl de carne a cãzut între sufletul nostru ºi duhul nostru atunci când pãcatul a intrat în lume prin Adam ºi ne-a separat de prezenþa Domnului. Din cauzã cã Dumnezeu este duh (vezi Ioan 4:24) ºi El ne vorbeºte în duhul nostru, vãlul de carne ne împiedicã sã avem în întregime comuniune cu El. Acest vãl trebuie sfâºiat dacã vrem sã cunoaºtem Persoana glorioasã a lui Cristos. Descoperirea ne permite sã-L vedem aºa cum este El – Cel Înãlþat, Strãlucirea Slavei lui Dumnezeu, Imaginea Persoanei Lui, Regele Gloriei, Perla Cea de Preþ, Stânca, Paharul care dã pe-de-asupra, Toiagul ºi Nuiaua, Tatãl orfanilor, Soþul vãduvelor, Steaua Strãlucitoare a dimineþii, Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, Mierea din Stâncã, Mielul de Paºte, Cãpetenia Mîntuirii noastre, Mînuitor mãrþe, Mesagerul picioarelor frumoase, Cel ce Judecã, Cel ce Sfinþeºte. Acest Cristos nu poate fii vãzut cu ochii, atins cu mâna sau auzit cu urechea omului firesc (natural).

Cum am menþionat mai dinainte, Scriptura declarã cã Cuvântul lui Dumnezeu este mai tãietor decât o sabie cu douã tãiºuri, ºi e în stare sã dividã sufletul de duh (vezi Evrei 4:12). Diviziunea nu se petrece undeva în atmosferã. Se petrece înlãuntrul nostru. Este lucrarea Duhului Sânt – a Treia Persoanã din Dumnezeire, binecuvântat, infinit, omnipotent, omniscient ºi omniprezent.
Biblia ne învaþã cã Duhul Sfânt a venit ca sã ia din lucrurile lui Isus ºi sã ni le arate nouã (Ioan 16:15). El a venit ca sã ni-L descopere pe Isus în noi ºi ca sã umple templele noastre cu Dumnezeu. Ca sã facã aceasta, El a primit mandat special ca sã înlãture vãlul de carne dintre sufletul ºi duhul nostru pentru ca viaþa lui Isus sã se manifesteze în vieþile noastre.

Nu putem avea o adevãratã descoperire a lui Dumnezeu fãrã Cuvântul lui Dumnezeu. Isus Cristos este Cuvântul viu, ºi slujba Duhului Sfânt este sã ni-L dezvãluie, învãþându-ne cum sã aplicãm adevãrul Cuvântului scris în vieþile noastre. Prin puterea Duhului Sfânt, Cuvântul scris lucreazã în noi un proces divin de descoperire care ne schimbã pentru totdeauna – dinlãuntru spre în afarã.
Descoperirea lui Dumnezeu este un proces de o viaþã, o dezvãluire continuã a minunilor nesfârºite a lui Dumnezeu Tatãl. Nu o sã ajungem niciodatã sã terminãm de primit revelaþie. Aceasta nu este o sarcinã uºoarã, dar existã 7 paºi care îþi vor fii de folos în primirea descoperirii divine din Cuvântul lui Dumnezeu.

1.INFORMAÞIA.

Primul pas spre descoperirea divinã este sã primeºti informaþia. Trebuie mai întâi de toate sã primim adevãrul fundamental în inimile ºi minþile noastre înainte ca Duhul Sânt sã ni-l aducã aminte. Asta nu se poate întâmpla fãrã sã petrecem timp zilnic ca sã citim ºi sã meditãm în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne putem aºtepta ca Cuvântul sã devinã viaþã înlãuntrul nostru dacã noi nu ºtim ce spune.

Ca ºi creºtini, noi trebuie sã petrecem timp citind ºi memorizând Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta facem posibil ca Duhul Sfânt sã ne aducã descoperire divinã.
Iosua a primit un mandat care urma sã îi garanteze succesul – sã mediteze zi ºi noapte la legea Domnului (Iosua 1:8). Credincioºia noastrã în a urma acelaºi mandat, va determina succesul sau insuccesul nostru în umblarea spre descoperirea divinã. Fãrã cunoºtinþa despre informaþia conþinutã în Scripturi, noi nu putem avea o revelaþie deplinã a lui Cristos în noi, chiar dacã suntem creºtini sãcuþi din nou.

2. ILUMINAÞIA.

Þi s-a întîmplat vreodatã sã citeºti vreun pasaj familiar din Biblie ºi dintr-o datã sã primeºti luminã în mintea ta cu privire la el? Când aceasta se întâmplã, atunci poþi sã vezi imediat cum un principiu biblic se aplicã la viaþa ta, sau poate vezi de ce Dumnezeu a rãspuns unei persoane din Biblie în modul în care a rãspuns. În acel moment, informaþia a ajuns la o altã dimensiune. Cuvintele vechi ale Bibliei devin comori pentru tine când tu începi sã înþelegi cât de puternic ele vorbesc în situaþia ta personalã.

Când informaþia începe sã devinã luminã pentru spiritele noastre, atunci devine iluminaþie.
Ajungem sã înþelegem într-un fel în care nu am înþeles niciodatã înainte, adîncimea ºi puterea adevãrurilor biblice care înainte nu pãreau mai mult decât niºte realitãþi academice.
Ajunºi la acest punct, devine responsabilitatea noastrã sã umblãm în ascultare faþã de adevãrul pe care l-am înþeles.3. INSPIRAÞIA.

Când Duhul Sfânt continuã în noi procesul de a aduce descoperire, vedem cã rãspundem adevãrului cu bucuria Lui. Duhul Sfânt primeºte Cuvântul, ºi cînd noi îl primim de la El devine inspiraþie pentru noi. Ajungem impresionaþi de Scripturã, ºi suntem mânaþi de o nouã dorinþã de a asculta de Cuvânt.
Inspiraþia ne face flãmânzi dupã Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea divinã a Duhului Sfânt ne face sã fim tot mai „flãmânzi ºi însetaþi dupã neprihãnire”. (Mat 5:6). Nici o fãpturã omeneascã nu poate crea foame dupã Cuvânt. Dacã ai descoperit cã tu flãmânzeºti dupã adevãr, atunci sã ºtii cã ai fost invitat de cãtre Duhul Sfânt sã primeºti descoperire mai mare.

Oameni care ºed în biserici ºi se plictisesc de moarte în timp ce se predicã Cuvântul nu sunt flãmânzi. Oamenii flãmînzi ar devora orice. Biblia declarã: „Un suflet sãtul calcã în picioare fagurul de miere, dar pentru sufletul flãmând orice lucru amar este dulce”. (Prov 27:7).
Când nouã ne este foame dupã Cuvântul lui Dumnezeu strigãm dupã mai mult din Dumnezeu. Binecuvântatul Duh Sfânt despicã vãlul minþilor, voinþei ºi emoþiilor noastre întunecate ºi aduce lumina ºi viaþa lui Isus în cele mai adânci pãrþi ale noastre.

4. DESCOPERIREA NOUÃ.

Cuvântul scris al lui Dumnezeu (în gerceºte logos) poate fii privit ca o transcriere a vocii lui Dumnezeu. Ne permite sã citim ºi sã experimentãm ce ne spune Dumnezeu nouã la un nivel adânc personal. Când Cuvântul transcris se mutã de la nivelul inteligenþei noastre - în inimã ºi realitãþile lui ne inspirã, devine Cuvântul viu (rhema). Cuvântul viu este descoperire.

Isus spune: „ Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. (Ioan 14:6). Revelaþia (sau descoperirea) face ca adevãrul sã devinã o Persoanã vie pentru noi. Ne dãm seama cã Isus Cristos nu numai cã ne aduce informaþie cu privire la adevãr, ci El de fapt devine Adevãr pentru inimile noastre. Pe mãsurã ce rãspundem revelaþiei lui Cristos, ne dãruim minþile, voia, ºi sentimentele (emoþiile) caracterului Sãu divin de adevãr, sfinþenie ºi neprihãnire, ºi atunci viaþa Lui ni se dezvãluie înlãuntrul nostru.
Când Duhul Sfânt aduce în duhurile noastre un adevãr revelat, acesta devine viaþã pentru noi. Astfel ajungem sã experimentãm „la prima mânã” ceea ce am auzit numai ca informaþie înainte.

Ascultarea noastrã faþã de descoperirea pe care o primim este ceea ce Îl face pe Duhul Sfânt sã continue sã ne mai de descoperiri. Odatã ce descoperirea începe sã curgã, nu se va opri decât dacã noi ne opunem (îi rezistãm). Este o chestie serioasã sã nu ascultãm descoperirea divinã care a fost adusã în inimile noastre. Întunericul este împãºtiat numai de lumina care îl pãtrunde. Dacã noi dãm loc întunericului mai degrabã decât sã umblãm în lumina pe care am primit-o, noi vom avea de suferit consecinþele neascultãrii noastre. Dumnezeu ne iubeºte îndeajuns încât sã ne corecteze ºi sã ne convingã atunci când nu trãim în mãsura plinãtãþii înþelepciunii pe care El o doreºte pentru noi.

5. REALIZAREA.

Dupã ce descoperirea începe sã lucreze în inimile noastre, urmãtorul pas în procesul creºterii divine este realizarea. Realizarea se referã la recunoaºterea faptului cã noi suntem schimbaþi prin ascultarea noastrã faþã de descoperirea pe care am avut-o. Realizãm faptul cã schimbarea care are loc în noi este realã ºi ea va afecta modul în care trãim.

Poate nu ºtim exact cum se întîmplã, dar într-o zi de exemplu vom realiza faptul cã nu ne mai enervãm aºa cum obiºnuiam mai înainte. Cã umblãm în harul în care nu am umblat înainte. Cã suntem în stare sã iubim pe cei pe care mai înainte îi evitam. ªi alþi oameni vor observa aceste schimbãri. Spiritul nostru este sensibil faþã de adevãrul care a devenit o realitate vie în noi, ºi noi vom fii tot mai atenþi ca sã nu umblãm în neascultare.

6. TRANSFORMAREA.

Transformarea caracterului se produce atunci când permitem firii naturale sã moarã, (când permitem morþii sã vinã în viaþa sinelui) prin îndepãrtarea vãlului de carne. Acele tendinþe adânci din noi de a fii preocupaþi de sine ºi fãrã dragoste, tendinþe care rezidã în firea noastrã naturalã, sunt fundamental schimbate – transformate – în dorinþe sfinte (duhovniceºti) ºi în dragoste asemãnãtoare cu a lui Cristos. Viaþa puternicã ºi boagatã lui Cristos poate atunci sã fie trãitã prin noi în lume.

Cãutarea consistentã a descoperirilor tot mai adânci aduce o transformare treptatã în vieþile noastre. Suntem schimbaþi din slavã în slavã în imaginea Fiului prin ascultarea noastrã de descoperirea primitã.

7. MANIFESTAREA.
Pasul urmãtor pe care Duhul Adevãrului îl lucreazã în noi este manifestarea caracterului lui Isus în vieþile noastre. Maturitatea este frumuseþea lui Isus vãzutã în oamenii care au permis ca revelaþia divinã / descoperirea sã le atingã fiecare domeniu al sufeltului ºi duhului lor. În ascultare faþã de Dumnezeu ei s-au întors treptat ºi în mod continuu de la pãcat ºi au permis naturii lui Cristos sã fie deplin vãzutã în ei.

Partea frumoasã a procesului descoperirii este cã diferite adevãruri pot lucra la diferite stagii (faze) în noi în mod simultan. Unul din aceste adevãruri se poate afla la a patra fazã – revelaþia - devenind o realitatea ºi pregãtindu-ne sã înaintãm la faza de realizare ºi transformare. Un alt adevãr pe care tocmai l-am primit ca informaþie ne poate inspira sã-L cãutãm pe Dumnezeu pentru revelaþie.
În acest fel, pe mãsurã ce noi ne dedicãm consistent citirii ºi ascultãrii Cuvântului , Duhul Sfânt ia Cartea ºi o scrie în inimile noastre.

Informaþia este transferul notiþelor altcuiva în minþile noastre. Nu au nici o valoare eternã decât dacã trece dincolo de aceasta. Dar în cãutarea noastrã dupã înþelepciune, ne rugãm ca Dumnezeu sã facã astfel încât Cuvântul Sãu sã devinã real pentru noi ºi sã ne deschidã minþile ca sã primim revelaþie divinã. Însuºi Fiul lui Dumnezeu a declarat în faþa ispititorului: „ Omul nu va trãi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”(Mat 4:4). Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu este cel ce salveazã sufletele noastre (Iacov 1:21).

CUM SE ADÂNCEªTE REVELAÞIA

Sã nu subestimãm timpul ºi energia necesare sã ne facã studenþi ai Cuvântului – studenþi care pot primi revelaþie dumnezeiascã progresivã . Sã nu îndrãznim sã intrãm în relaþie cu Dumnezeul Atotputernic la fel de uºor pe cât am pregãti un cartof în cuptorul cu microunde sau am aprinde lumina de la contact. Chiar ºi relaþiile interumane cer timp ca sã se cultive ºi sã se hrãneascã pânã ce ajung la un nivel de intimitate.

Putem fii siguri cã, dând prioritate Cuvântului lui Dumnezeu ºi învãþând cum sã ne lãsãm conduºi de Duhul Sfânt când ne vorbeºte ceva, vom adânci relaþia noastrã cu Dumnezeu. Dacã avem voinþa sã trecem prin procesul care se cere ca sã primim revelaþie, nu vom ajunge niciodatã sã fim dezamãgiþi în umblarea cu El. Dacã ne supunem îndemnurilor Duhului Sfânt ºi îi dãm voie sã înlãture vãlul de carne care ne împiedicã sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu în mod intim, vom privi la „lucruri minunate” în Legea Lui. (Ps 119:18). Atunci vom descoperi cã atitudinile, acþiunile ºi prioritãþile noastre vor fii transformate de Isus Cristos, Cuvântul Viu, care a ajuns sã se reveleze prin noi aºa cum ne-a fost revelat mai înaite în noi.

Rugãciunea mea pentru tine este ca tu sã ajungi sã cunoºti cât de viu, cât de puternic ºi cât de ascuþit este Cuvântul lui Dumnezeu. Mã rog pentru tine ca în Efeseni 1 :17-19 ca „Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatãl gloriei, sã-þi dea duhul de înþelepciune ºi revelaþie în cunoºtinþa Lui. Mã rog ca tu sã ajungi sã cunoºti care este nãdejdea chemãrii Lui, care sunt bogãþiile gloriei mosºtenirii Lui în sfinþi, ºi care este neasemuita mãreþie a Puterii Lui spre noi cei care credem.”

Fie ca Dumnezeu sã te binecuvinteze pe mãsurã ce studiezi Cuvântul Lui, primeºti revelaþie divinã de la Duhul Sfânt, ºi caracterul frumos al lui Isus este dezvãluit în tine.

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1451
  • Export PDF: 1
Opțiuni