Când trebuie să renunți la mască
Autor: Florin Forgaci
Album: Dedicat și Folositor
Categorie: Cartile Bibliei

 

 

CÂND TREBUIE SĂ DAI MASCA JOS

ESTERA 7

 

 

-până acum nu se șt ia de național i tatea Esterei, al t fel Haman ar f i fugi t sau ar

f i implorat ier tare

-a avut ceva semnale de aver t izare dar nu le-a băgat în seamă

-Prov 16:5-5. Or ice inima t rufasa este o scarba inaintea Domnului; hotarat, ea

nu va ramane nepedepsi ta.

-oameni i deseor i cred că Dumnezeu nu va judeca lumea care zace în cel r ău-

Dar ce scr ie în 1 Tes 5:3? -3. Cand vor zice: "Pace si l iniste!", atunci o

prapadenie neasteptata va veni peste ei, ca durer i le naster i i peste femeia

insarcinata; si nu va f i chip de scapare.

-masca- o dau jos--di ferente pe ecran înt re mast i

-

I. ADEVÂRUL IESE LA SUPRAFAȚĂ 1 -4

-la vin atmosfera se relaxează sau se încige, eu nu sunt dint re cei care beau

dar așa am auzi t

-împăratul pare ok acum să i se prezinte cererea

-se arat ă din nou generos pr in expresia or iental ă

-Estera era la r isc-dacă nu era crezut ă. era f inalul, atât pent ru ea cât și

pent ru popor

-smer i t ă î și cunoștea pozi ția, este la mi la regelui- intel igent ă, condusă de

Duhul Domnului

-Când vorbim cu oameni să cerem întodeauna căl ăuzi rea Duhului Sfânt

-Avea să prezinte că Regina era în per icol și Regele t rebuie să facă ceva

--probabi l că regele era încă pasionat de Estera

--Regele a înțeles cum stau lucrur i le

-Estera î și f ăcuse t reaba- PROV 16:3-3. Incredinteaza-t i lucrar i le in mana

Domnului si i t i vor izbut i planur i le. -

-să nu î ți t reacă pr in minte că adevărul nu iese la suprafață

-este bine să f i prevent iv, sa măr tur isețt i, să cauți ajutor în problema ta

-

Când trebuie să

dai masca jos!

ESTERA 7

BVCM

I I. ADEVĂRUL NEMĂRTURISIT PROVOACĂ CONSECINȚE 5-8

--ce se întâmpla în capul lui Ahașveroș?

-Pr in contextul creat chiar și el era cr iminal- el semnase decretul

-semnase decretul de condamnare la moar te a soției

-morahul absolut nu greșește(așa cred și uni i pol i t icieni )-întodeauna se

găsea un vinovat

-favor i tul Haman, este cr iminal-ast fel de veșt i de dărâmă

-el care se temea de complotur i vede acum în Haman un t radător care or icând

l-ar f i ucis și pe el

-acum înțelegem de Dumnezeu a întârziat evenimentetele ca regele să

înțeleagă ce a f ăcut Mardoheu, că era evreu, că mer i ta r ăspl ăt i t

-Este dureros când te înșel i de caracterul unui om, mai ales pr ieten

-când nu măr tur iseșt i păcatul, vina, greșeala, r i șt i să stârneșt i mânie în jurul

t ău

-regele se simțea prost i t pe față

-Haman șt ia pe rege și pr in urmare șt ia sent ința

-singura soluție- să caute favorul Esterei

-Deobicei arogantul în fața dezast rului devine laș

-ce paradox, Haman a fost fur ios deoarece un bărbat evreu nu se închina lui

în formă de respect, acum el cade în fața unei femei evreice și cer șește viața

-Gestul lui î i aduce piei rea deoarece regele interpretează al tceva

--adevârul nemăr tur isi t provoacă mânie-în fami l ia ta, la locul de muncă, în

Biser ică, în fața lui Dumnezeu.

I I I. ADEVĂRUL NEMĂRTURISIT POATE DUCE LA DEZASTRU 9- 10

-Spânzur ătoarea pregăt i t ă cu atâta r ăutate devine locul său de execuție

-cu capul acoper i t, umi l i t, cu nevasta și f i i mar tor i la aceast ă scenă

dezast ruoasă

-Gal 6:7-7. Nu va inselat i: "Dumnezeu nu Se lasa sa f ie bat jocor i t." Ce

seamana omul, aceea va si secera.

-

Când trebuie să

dai masca jos!

ESTERA 7

BVCM

-Haman a semănat mânie-a cules mânie

-a semănat moar te- a cules moar te

-Iacov a ucis un animal și a minți t pe Isaac-ani mai târziu copi lul lui a fost

vândut și afost minți t de copi i tot cu un animal ucis

-Faraon a porunci t să înece copi i i evrei- ani mai târziu armata sa avea să f ie

înecat ă în Marea Roșie

-David a comis adul ter în secret cu Bat-Șeba- Absalom f iul său a luat

ți i toarele lui și s- a culcat cu ele

-A ucis pe soțul Bat-Șebei- 3 copi i uci și, Absalom, Amnon, Adonia

-Gal 6:8-8. Cine seamana in f i rea lui pamanteasca va secera din f i rea

pamanteasca put rezi rea; dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul viata

vesnica. 9. Sa nu obosim in facerea binelui; caci, la vremea pot r ivi ta, vom

secera, daca nu vom cadea de oboseala.

- dar se apl ică și la bine Matei 10:42-42. Si or icine va da de baut numai un

pahar de apa rece unuia din acest i micut i, in numele unui ucenic, adevarat va

spun ca nu-si va pierde rasplata."

-Dragul meu- ce semeni tu? r ăutate, mînie, păcat î ți poate aduce dezast rul

-Cut ivă roada Duhului în viața ta, va aduce r ăsplat ă, împl ini re, bucur ie, pace

vviață eternă

-Să ne rugăm

Când trebuie să

dai masca jos!

ESTERA 7

BVCM

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/predici/210728/cand-trebuie-sa-renunti-la-masca