Neorânduiala și rânduiala
Autor: Constantin Sferciuc
Album: Versete biblice
Categorie: Educatie

                                                        Neorânduiala

Neorânduiala te arată că ești în întuneric pe când rînduiala te arată că ești în lumină. citiți următoarele versete biblice și vă veți convinge 

Amos 3:9

Strigaţi de pe acoperişul palatelor Asdodului şi de pe palatele ţării Egiptului şi spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei şi vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea!

1 Tesaloniceni 5:14

Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi* pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi* pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi* pe cei slabi, să fiţi* răbdători cu toţi.

2 Tesaloniceni 3:6

În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să* vă depărtaţi de* orice frate care trăieşte în* neorânduială, şi nu după învăţăturile* pe care le-aţi primit de la noi.

2 Tesaloniceni 3:7

Voi înşivă ştiţi ce* trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi* n-am trăit în neorânduială între voi.

2 Tesaloniceni 3:11

Auzim însă că unii dintre voi trăiesc* în neorânduială, nu lucrează nimic*, ci se ţin de nimicuri.

Iov 10:22

în ţara* întunericului şi a umbrei* morţii, în ţara negurii adânci, unde domnesc umbra morţii şi neorânduiala şi unde lumina este ca întunericul!’”

  

                                                        Rânduiala

 

Neemia 13:30

I-am curăţit* de orice străin şi am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoţii şi leviţii, fiecare în slujba lui,

Isaia 38:1

În vremea* aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pune-ţi în rânduială* casa, căci vei muri şi nu vei mai trăi.’”

Faptele apostolilor 21:24

Ia-i cu tine, curăţeşte-te împreună cu ei şi cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă* capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea.

1 Corinteni 14:40

Dar toate* să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.

Coloseni 2:5

Căci măcar că* sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială* care domneşte între voi şi la tăria* credinţei voastre în Hristos.

Tit 1:5

Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială* ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi* prezbiteri^ în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:

Romani 13:2

De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii* se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.

Geneza 18:11

Avraam* şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, şi Sarei nu-i mai venea rânduiala* femeilor.

Geneza 31:35

Ea a zis tatălui său: „Domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula* înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor.” A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii.

1 Cronici 6:32

ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locaşului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim şi îşi făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.


1 Cronici 24:19

Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre* în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.

2 Cronici 23:18

Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise* David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea* lui Moise, în mijlocul bucuriilor şi cântărilor, după rânduiala lui David.

2 Cronici 29:25

A pus* pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi harpe, după rânduiala* lui David, lui Gad*, văzătorul împăratului, şi prorocului Natan, căci* astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi.

2 Cronici 35:15

Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui* David, lui Asaf, lui Heman şi lui Iedutun, văzătorul împăratului. Uşierii*, de asemenea, erau la fiecare uşă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor leviţii au pregătit ce era pentru ei.

Ezra 3:10

Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au aşezat* pe preoţi în veşminte, cu trâmbiţe, şi pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David*, împăratul lui Israel.

Neemia 12:24

Căpeteniile leviţilor, Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa* altora, erau însărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rânduiala* lui David, omul lui Dumnezeu.

Neemia 12:45

păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau şi ei slujbele după* rânduiala lui David şi a fiului său Solomon.

1 Corinteni 7:17

Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta* este rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile.

Evrei 5:6

Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu* eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.”

Evrei 5:10

căci a fost numit de Dumnezeu Mare Preot „după* rânduiala lui Melhisedec”.

Evrei 6:20

unde* Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut* „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.

Evrei 7:11

Dacă* dar desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, şi nu după rânduiala lui Aaron?

Evrei 7:17

Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu* eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.”

Evrei 7:21

căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat* şi nu Se va căi: ‘Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec’” –,

Geneza 26:5

pentru că Avraam* a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.”

 

 

1 Împăraţi 6:12

„Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei* umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa* pe care am făcut-o tatălui tău, David:

Neemia 1:7

Te-am supărat* şi n-am păzit* poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.

Neemia 10:29

s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ* şi au jurat să umble* în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile şi legile Lui.

Psalmii 19:8

Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate* şi luminează* ochii.

Psalmii 89:31

dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,

Psalmii 119:8

Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!

Psalmii 119:12

Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă* orânduirile Tale!

Psalmii 119:16

Mă desfătez* în orânduirile Tale şi nu uit Cuvântul Tău.

Psalmii 119:23

Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă* adânc la orânduirile Tale.

Psalmii 119:26

Eu îmi istorisesc căile şi Tu mă asculţi: învaţă-mă* orânduirile Tale!

Psalmii 119:48

Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, şi vreau să mă gândesc* adânc la orânduirile Tale.

Psalmii 119:54

Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele.

Psalmii 119:64

Pământul, Doamne, este plin de bunătatea* Ta; învaţă-mă orânduirile Tale!

Psalmii 119:68

Tu eşti bun* şi binefăcător: învaţă-mă* orânduirile Tale!

Psalmii 119:71

Este spre* binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.

Psalmii 119:80

Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine!


Psalmii 119:83

Căci am ajuns* ca un burduf pus în fum, totuşi nu uit orânduirile Tale.

Psalmii 119:112

Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale, totdeauna şi până* la sfârşit.

Psalmii 119:117

Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat şi să mă veselesc neîncetat de orânduirile Tale!

Psalmii 119:118

Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se depărtează* de orânduirile Tale, căci înşelătoria lor este zadarnică.


Psalmii 119:124

Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă* orânduirile Tale!


Psalmii 119:135

Fă să strălucească Faţa* Ta peste robul Tău şi învaţă-mă* orânduirile Tale!


Psalmii 119:145

Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale!


Psalmii 119:155

Mântuirea este departe* de cei răi, căci ei nu caută orânduirile Tale.


Psalmii 119:171

Buzele* mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!


Ieremia 35:18

Şi Ieremia a zis casei recabiţilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el,


Ezechiel 43:11

Dacă vor roşi de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieşirile şi intrările ei, toate planurile şi toate legile ei; zugrăveşte-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei şi toate orânduirile ei şi să facă întocmai după ele.


Daniel 9:5

Noi* am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.


Mica 6:16

Căci ei păzesc* toate orânduirile lui Omri* şi lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab* şi umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină*, îţi voi face locuitorii de batjocură şi vei purta ocara* poporului Meu.”


Efeseni 2:15

şi, în trupul Lui, a înlăturat* vrăjmăşia* dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om* nou, făcând astfel pace,

 

 

 

Preluat de la adresa: https://www.resursecrestine.ro/schite/183681/neoranduiala-si-randuiala